(English version below)

Waar kan ik mijn tickets kopen voor Cyndium evenementen?

Je kunt je tickets kopen via Cyndium.com/tickets

Ik ben mijn tickets verloren wat nu?

Via de volgende site kan je opnieuw je tickets aanvragen: https://link2ticket.nl/tickethelpdesk

Wat is het maximumaantal tickets per transactie?

Normaal gesproken is het maximumaantal tickets 8 per persoon. Voor evenementen zoals Pandemonium hanteren wij een max van 8 tickets per transactie.
Let op! Als je meer tickets boekt dan het maximumaantal, dan kan je bestelling gecanceld worden. Je geld wordt dan teruggeboekt op je bank zonder de transactiekosten.

Is Cyndium.com nog beschikbaar wanneer mensen tickets aan het kopen zijn?

Ja, Cyndium.com zal dan ook beschikbaar zijn. Cyndium werkt met een digitale wachtrij.
Om de grote vraag naar tickets aan te kunnen maken wij gebruik van een wachtrij systeem op de website.
Deze wachtrij houdt je plaats in de rij bij. Wanneer je op F5 drukt of de pagina ververst, zal je automatisch terechtkomen aan het einde van de wachtrij.
Ververs je pagina dus niet!

Let op!
Dit systeem is “wie het eerst komt, wie het eerst maalt.” Wanneer je in de wachtrij staat geeft dat geen garantie tot een ticket. Wel is dit de meest eerlijke manier.

De wachtrij zal starten wanneer de ticketverkoop start.

Zal er een exclusieve pre-registratie zijn voor evenementen?

Dit verschilt per evenement. Wanneer dit van toepassing is zal dit door Cyndium worden aangegeven.

Kan ik een restitutie aanvragen voor een gekochte entree ticket

-Er kan voor een toekomst evenement geen restitutie worden aangevraagd. Ook niet voor en na de datum van het evenement.
-Restitutie is alleen mogelijk als Cyndium dit aangeeft in het geval dat er een evenement wordt afgelast in een bepaald termijn en op een juiste manier is aangevraagd via ticket systeem van Link2ticket.
– Bij het verplaatsen van een evenement is restitutie ook niet mogelijk tenzij Cyndium dit aangeeft . Restitutie is dan alleen mogelijk in het aangeven termijn en als deze op een juiste manier is aangevraagd via ticket systeem van Link2ticket.
– Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Cyndium vennootschap (dan wel de partij die betaling voor het  ticket heeft afgehandeld)  aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. In geval van verplaatsing van het evenement is Restitutie niet meer mogelijk indien de Bezoeker later reageert dan de aangeven termijn die door de organisatie is gesteld. De organisatie zal zorg dragen dat de Bezoeker altijd persoonlijk via mail (waar het entree ticket mee is gekocht) en via overige kanalen (persbericht website en de officiel Cyndium Social media kanalen ) wordt geïnformeerd.
-Restitutie is nimmer mogelijk als een entree ticket gebruikt/gescant of na de datum van het aangegeven evenement.

Hoe kan ik betalen voor mijn tickets?

Tijdens de kaartverkoop kan er betaald worden met de volgende betaalmethodes.
(Wees je ervan bewust dat er verschillende kosten aan iedere methode verbonden zijn. Je kunt deze kosten zien in stap 4 in het bestel proces door op de verschillende types te klikken.):

 • iDEAL
 • Mastercard
 • VISA
 • PayPal
 • Mr Cash
 • Belfius
 • KBC
 • Sofortuberweisung

huidige- of toekomstige overheidsmaatregelen

Jij de koper en de eventuele bezoekers voor wie je een kaart koop zijn op de hoogte dat huidige- of toekomstige overheidsmaatregelen m.b.t. toegang tot evenementen in het kader van het Corona-virus (zoals een test voor toegang of vaccinatiebewijs), geen recht bieden op restitutie van het aankoopbedrag.

Where can I buy my tickets for Cyndium events?

You can only buy tickets through: Cyndium.com/tickets

I lost my tickets what now?

By using the following link you can resend the tickets to your mail: https://link2ticket.nl/tickethelpdesk

Is there a maximum amount of tickets per transaction?

Normally the maximum number of tickets is 8 per person. For events such as Pandemonium, we use a maximum of 6 tickets per transaction.
Pay attention! If you book more tickets than the maximum number, your order may be cancelled. Your money will then be returned to your bank without the transaction costs.

Is Cyndium.com still available when people are buying tickets.

Yes, Cyndium.com will still be available. Cyndium works with a digital queue.
To cope with the high demand for tickets, we use a queue system on the website.
This queue keeps track of your place in the queue. When you press F5 or refresh the page, you will automatically end up at the end of the queue.
So don’t refresh your page!

Pay attention!
This system is “first come, first served.” Standing in the queue does not guarantee you a ticket. This is the most honest way.

Can I request a refund on a purchased ticket?

-No refunds can be requested for a future event. Also not before and after the date of the event.
-Restitution is only possible if Cyndium indicates this in case an event is cancelled in a certain term and has been properly requested through Link2ticket’s ticketing system.
– When an event is rescheduled, refunds are also not possible unless indicated by Cyndium . Refunds are then only possible in the specified timeframe and if it has been properly requested via Link2ticket’s ticketing system.
– Refunds will only be made within a reasonable period which takes place after the date of the cancelled Event, on presentation by the Visitor of a valid admission ticket, on and to the manner indicated and to be announced by the Cyndium company (or the party who handled payment for the ticket) through channels to be announced by it. In the event of the event being moved, Refunds will no longer be possible if the Visitor responds later than the indicated deadline set by the organisation. The organization will ensure that the Visitor will always be informed personally via e-mail (where the entrance ticket was bought) and through other channels (press release website and the official Cyndium Social media channels).
-Restitution is never possible if an entrance ticket is used/scanned or after the date of the specified event.

Will there be an exclusive pre-registration for events?

This varies per event. When this applies, Cyndium will indicate this.
So don’t refresh your page!

How can i pay for my tickets?

During the ticket sale you can pay with the following payment methods.
(Be aware that there are different costs associated with each method. You can see these costs in step 4 in the ordering process by clicking on the different types.):

 • iDEAL
 • MasterCard
 • VISA
 • paypal
 • Mr Cash
 • Belfius
 • KBC
 • Sofortuberweisung