ALGEMENE VOORWAARDEN CYNDIUM VENNOOTSCHAPPEN MET PARTICULIEREN

Hoofdstuk 1    Algemeen

Hoofdstuk 2    Privacy bepalingen en voorwaarden registratie bezoeker

Hoofdstuk 3    Voorwaarden voor het bezoeken van evenementen

Hoofdstuk 4    Voorwaarden voor online aankopen van downloads en merchandise

Hoofdstuk 5    Voorwaarden voor te leveren diensten of producten door derden

Hoofdstuk 6    Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1    ALGEMEEN

Artikel 1                Cyndium en deze algemene voorwaarden

1.1     Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door een of meerdere  vennootschappen welke de naam Cyndium mogen gebruiken dit geldt voor de volgende vennootschappen: Energetic Dance Company B.V. en Hard Dance productions. Hierna wordt iedere vennootschap die deze voorwaarden gebruikt steeds aangeduid als een “Cyndium vennootschap”.  Iedere Cyndium vennootschap zal deze algemene voorwaarden zelf gebruiken jegens de wederpartij/consument en beschikbaar hebben op haar Website en deze kosteloos toezenden op verzoek van een belanghebbende. De hier bedoelde Cyndium vennootschap is derhalve de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.  Cyndium is zelf nimmer partij bij enige overeenkomst met de wederpartij noch gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van de wet en Cyndium is dan ook nimmer partij in een geschil noch aansprakelijk jegens de wederpartij in het kader van deze algemene voorwaarden.

1.2     De Cyndium vennootschap is gevestigd op de Herengracht 403, 1017 BP Amsterdam, Nederland. De Cyndium vennootschap is bereikbaar via het e-mailadres: info@cyndium.com en  telefoonnummer: 0622051585.

1.3     Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot enige Cyndium vennootschap. Op rechtsverhoudingen tussen een Cyndium vennootschap en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van Cyndium dan de onderhavige van toepassing.

1.4    Deze algemene voorwaarden gelden tussen online bezoekers van iedere website van de betreffende Cyndium vennootschap. Tevens gelden deze voorwaarden voor bezoekers van ieder evenement georganiseerd door de betreffende Cyndium vennootschap. Beide soorten bezoekers worden bedoeld met de definitie “Bezoeker”. De Bezoeker kan tevens de natuurlijke persoon en consument zijn die een koopovereenkomst aangaat met een Cyndium vennootschap waarop de regels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek voor de consumentkoop als de regels van Boek 6: 227a en b Burgerlijk Wetboek voor de totstandkoming overeenkomst via elektronische weg als de koopovereenkomst op afstand van artikel 7: 46a Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Artikel 2        Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door Cyndium. onder nummer 68707673,  en 68707657 iedere Bezoeker kan deze opvragen en van de inhoud kennis nemen. Tevens worden deze voorwaarden op verzoek aan eenieder kosteloos toegezonden. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail bij:  info@cyndium.com

2.2     Deze algemene voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.3     Op de Website van de betreffende  Cyndium vennootschap staat duidelijk aangegeven de adres- en contactgegevens van de betreffende Cyndium vennootschap die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website.

2.4    De Cyndium vennootschap verwijst tevens, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de algemene voorwaarden op een toegangsbewijs voor een Evenement. De Bezoeker kan tevens kennis nemen van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement, alwaar deze voorwaarden – althans een uitreksel daarvan – zichtbaar is bij de ingang.

2.5     Bij enige aankoop van een goed of afname van een dienst via een Website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

Artikel 3        Definities

“Algemene voorwaarden”:

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en een Cyndium vennootschap met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden. Zij vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende aankoop, schenking en levering van producten en diensten via de Website. De algemene voorwaarden zijn van toepassing conform het bepaalde in artikel 6: 231 – 234 Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand.

“Cyndium vennootschap”:

De betreffende (klein-), dochter- en/of zustervennootschap van de besloten vennootschap Cyndium B.V. te Amsterdam welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden jegens de Bezoeker van haar Website of haar Evenement waarvoor deze vennootschap in alle opzichten verantwoordelijk voor is. De betreffende Cyndium vennootschap heeft eigen activiteiten, zoals een eigen website of evenement;

“Website”:

Iedere website van enige Cyndium vennootschap zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling – aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden, informatie, downloads en streamings,  merchandise, cd’s, een forum of sociaal netwerk en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten;

“Diensten van derden”:

Diensten en producten van derden die worden aangeboden op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middel het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke diensten en producten van de derde steeds de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt afgenomen;

“Bezoeker”:

De bezoeker van een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De bezoeker is steeds een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en de bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:

Ieder evenement – waaronder mede te verstaan een festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid – dat georganiseerd wordt door een Cyndium vennootschap in Nederland voor haar rekening en risico en waarvoor deze Cyndium vennootschap de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Product”:

Een product dat door een Cyndium vennootschap wordt aangeboden aan de Bezoeker op de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een Download, Streaming of een e-ticket dan wel een Merchandise product dat via internet wordt besteld maar  fysiek naar de Bezoeker wordt gestuurd.

“Merchandise”:

Een fysiek product, zoals een kledingstuk, voorzien van een merk, naam, logo of enige artiestennaam  van of in beheer van enige Cyndium vennootschap, dan wel een fysieke CD of DVD/BluRay (derhalve een fysieke geluid- of beelddrager) welk product via een online webwinkel van een Cyndium vennootschap wordt verkocht en dat per normale post aan de Bezoeker wordt geleverd, op welke koop bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn;

“Download”:

Via internet middels een verbinding door de computer van de Bezoeker op diens verzoek, binnen te halen digitaal bestand – veelal muziek of videobestand – van de Website, welke door een Website veelal tegen betaling worden aangeboden en welke  in MP3 formaat met een minimum van 192 Kbps; .

“Streaming”:

Via het internet middels een verbinding door de computer van de Bezoeker beluisteren, afspelen en/of bekijken van een bestand op de Website, zonder dat bestand te transporteren naar de computer van de Bezoeker;

Artikel 4    Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van een Cyndium vennootschap meteen te staken.

HOOFDSTUK 2    PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER

Artikel 5    Privacy bepalingen

5.1     De privacybepalingen in deze algemene voorwaarden komen overeen met het ‘privacybeleid’ zoals dat op iedere website van de betreffende Cyndium vennootschap ook apart wordt gehanteerd en bekend gemaakt.

5.2     De Cyndium vennootschap respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

5.3     De gegevens van de Bezoeker worden door de betreffende Cyndium vennootschap opgeslagen en gebruikt om de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren. Daarbij herkent de Website de Bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.

5.4    Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen een forum, binnen het delen van gegevens in de omgeving van een sociaal medium zoals Facebook of Twitter en voor het versturen van de een nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om:

 1. a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
 2. b) materiaal, een Product of informatie toe te zenden waar de Bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
 3. c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contests;
 4. d) om de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen;
 5. e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
 6. f) voor fraude en inbreuk preventie;

voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

5.5    Het is mogelijk dat de Website de gegevens van de Bezoeker gebruikt om aan deze andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door Cyndium vennootschap gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

5.6    Voor de handelingen als bedoeld in artikel 5.4 dient de Bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de Website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door een Cyndium vennootschap worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van aankopen van een Product op de Website.

5.7     De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat Cyndium vennootschappen of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per e-mail of per post. De informatie die de Cyndium vennootschap van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing op de Website.

Artikel 6        Toezenden nadere informatie

De Bezoeker krijgt op een Website de mogelijkheid aan te geven of een Cyndium vennootschap diens gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over te houden evenementen, uitgaven, aanbiedingen, acties en andere websites. Iedere Cyndium vennootschap mag na deze toestemming de gegevens van de Bezoeker delen met andere vennootschappen deel uitmakend van hetzelfde concern. Tevens bestaat de mogelijkheid om toestemming te vragen of de Bezoeker informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van een Cyndium vennootschap of aan deze gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is verleend mag de Cyndium vennootschap de gegevens van de Bezoeker delen met deze derden.  De Bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door verzending van een e-mail aan info@Cyndium.nl met de tekst “verwijderen gegevens”.

Artikel     7    Forum

7.1     De Bezoeker kan zich op een Website aanmelden voor een Forum (zoals maar niet beperkt tot “Feestboek”) waar informatie uitgewisseld kan worden met andere bezoekers en met een Cyndium vennootschap. Door zich aan te melden hiervoor, geeft de Bezoeker zijn onherroepelijke toestemming aan de betreffende Cyndium vennootschappen om diens persoonlijke gegevens op te slaan en de door de Bezoeker gestuurde berichten – met gebruikersnaam, karakter of eventuele foto – te tonen op de Website. Op het Forum van een Website kan de Bezoeker deelnemen aan discussies, reactie schrijven en lezen van anderen met betrekking tot bepaalde onderwerpen (‘topics’).

7.2     De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem of haar verzonden berichten en vrijwaart de Cyndium vennootschap volledig tegen alle schade, claims en vorderingen  terzake. De berichten van de Bezoeker op een Forum mogen niet aanstootgevend zijn of beledigend en de Bezoeker die zich niet aan deze voorwaarden houdt kan van het Forum worden verwijderd.

Artikel     8    Toegang gegevens via account sociale netwerken

8.1     De Bezoeker kan bij iedere registratie op een Website gegevens invullen door de gegevens van diens reeds ingevulde account bij een sociaal netwerk (zoals Facebook, Instagram,Twitter) over te zetten naar de Website en deze te wijzigen of aan te vullen. Indien op een van de logo’s van de ‘social media’ netwerken wordt geklikt, worden de gegevens die de Bezoeker met ‘Iedereen’ deelt binnen het gekozen sociale medium tevens gedeeld met de bewuste Website van de betreffende Cyndium vennootschap, waarvoor de Bezoeker zijn toestemming verleent.

8.2     De Bezoeker kan zelf de privacy toepassingen instellen middels diens Facebook, Twitter of andere account van een sociaal medium. Op het delen van deze gegevens vanuit een account van een sociaal medium, zijn uitdrukkelijk van toepassing de algemene voorwaarden van die derde partij zoals Facebook of Twitter. De betreffende Cyndium vennootschap maakt daarbij gebruik van de ‘Facebook Platform’ regels waardoor zij toegang krijgen tot de gegevens van de Bezoeker. De Bezoeker van de Website wordt daarbij door de Cyndium vennootschap gevraagd of deze de gegevens wil aanvullen of aanpassen.

Artikel 10    Niet afgeven aan derden door Bezoeker

10.1     De Bezoeker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend maken aan (een) derde(n) en is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens. Mochten deze gegevens bekend worden bij een derde dan zal de Bezoeker dit onmiddellijk  melden via info@Cyndium.nl, zodat de Cyndium vennootschap de verdere toegang van deze account blokkeert.

10.2     De betreffende Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor verlies van de bedoelde gegevens of voor enige schade en kosten die uit een dergelijk verlies voor de Bezoeker kunnen voortvloeien. De betreffende Cyndium vennootschap draagt zorg dat gegevens van de Bezoeker niet voor andere doeleinden worden afgegeven of gebruikt dan waarvoor strikt noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de algemene voorwaarden of enige koopovereenkomst, als geregeld in het privacy reglement. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van diens gebruikersnaam en wachtwoord en vrijwaart de Cyndium vennootschap volledig tegen alle schade, claims en vorderingen  terzake.

Artikel 11    Diensten door derden en privacy

11.1     Op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap worden soms diensten of aankopen aangeboden door derden, waarbij de Bezoeker doorklikt naar de website van die derde partij. Hierop ziet Hoofdstuk 5 Diensten door Derden van deze algemene voorwaarden. Of de Bezoeker wordt doorgelinkt naar een derde website wordt meestal zichtbaar in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet.

11.2     Het Privacy Beleid van Cyndium vennootschappen en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopovereenkomsten of diensten geleverd door derden. De Bezoeker dient zich zelf op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende derde partij.

11.3     Indien op een dergelijke website van een derde aan de Bezoeker gevraagd wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voor de Bezoeker het privacy reglement en de algemene voorwaarden van die derde partij, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. Een Cyndium vennootschap is, behoudens opzet of grove schuld,  nimmer jegens de Bezoeker aansprakelijk voor de handelingen die een derde verricht met de gegevens van de Bezoeker of met betrekking tot de diensten of producten van de derde die al dan niet geleverd zijn aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die en Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via een Cyndium Website.

Artikel    12    Veiligheid

12.1    De Cyndium vennootschap hanteert veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de Website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. De Cyndium vennootschap voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. De Cyndium vennootschap neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de Bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

12.2    De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker indien een derde partij  zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de Bezoeker ondanks de redelijke maatregelen van de Cyndium vennootschap. De Cyndium vennootschap kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen aan de Bezoeker. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de Bezoeker. Mocht de Cyndium vennootschap op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de Website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de Bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

Artikel 13    Geanonimiseerde gegevens

Iedere Cyndium vennootschap is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van Bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de Website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de  Bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK 3    VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN  EVENEMENTEN

Artikel 14     Algemeen

14.1     De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

14.2     Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

Artikel 15    Toegangsbewijs

15.1    Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens.

15.2    Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de Cyndium vennootschap gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

15.3    De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Cyndium vennootschap. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de Cyndium vennootschap gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

15.4 Dit geld strikt voor de Pandemonium editie van 11-04-2020 en 28-11-2020. Deze evenementen zijn door Covid verplaats en/of afgelast. De mogelijkheid om een refund aan te vragen voor deze edities is verlopen. Uiteraard zijn tickets van deze edities wel geldig voor Pandemonium The Pandemic Sanctuary (27-11-2021).

15.5 Dit geld strikt voor de Pandemonium The Pandemic Sanctuary (27-11-2021). Mocht dit evenement door covid geen doorgang kunnen vinden dan krijgen de bezoekers de volgende opties: 

  • Ticket behouden voor een vervangende datum 2021/2022.
  • Ticket wordt omgezet naar een voucher waarmee men merchandise of andere tickets voor evenementen van ons kan aanschaffen.
  • Refund: Indien men zelf kiest voor deze optie en er is een vervangende datum opgesteld, krijg men het geld van het entree kaart terug gestort minus de fee kosten. De aanvraag dient wel binnen de gestelde tijd te worden gedaan. Dit is binnen 14 dagen na bekendmaking dat het desbetreffende feest geen doorgang kan vinden.
  • Bezoekers die een ticket via Ticketswap of een vergelijkbare partij hebben gekocht, behouden hun ticket voor de vervangende datum. Deze bezoekers komen niet in aanmerking voor een refund of een voucher. Alleen tickets die rechtstreeks bij de officiële Cyndium website zijn gekocht zullen door ons verwerkt worden omdat wij niet de geldigheid kunnen garanderen van bij Ticketswap gekochte tickets.

Artikel    16    Fouilleren

De Cyndium vennootschap heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

Artikel    17    Verboden artikelen

17.1    Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

17.2     De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of  overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel    18    Ontzegging toegang

De Cyndium vennootschap houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement  te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Cyndium vennootschap een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Cyndium vennootschap aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

Artikel 19        Film/ en videobeelden

Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cyndium vennootschap in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Artikel     20    Eigen risico

20.1    Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker gratis te vervoeren naar de toegangpoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van de Cyndium vennootschap in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de Cyndium vennootschap, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Cyndium vennootschap.

20.2     De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Cyndium vennootschap geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 21    Programma

De Cyndium vennootschap zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel    22    Nadere voorschriften

22.1    De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Cyndium vennootschap, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

22.2    Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 23    Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, gezondheidsgevaar, door overheid & gemeente opgelegde sancties, etc., heeft de Cyndium vennootschap het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

Artikel     24    Annulering of verschuiving

24.1    De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Cyndium vennootschap hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. Uitsluitend in geval van annulering zal de Cyndium vennootschap het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren.

24.2    Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Cyndium vennootschap (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld)  aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. In geval van verplaatsing van het evenement is Restitutie niet meer mogelijk indien de Bezoeker later reageert dan de aangeven termijn die door de organisatie is gesteld. De organisatie zal zorg dragen dat de Bezoeker altijd persoonlijk via mail en via overige kanalen wordt geïnformeerd.

Artikel     25    Beeld- en geluidsopnamen

25.1    De Cyndium vennootschap is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Cyndium vennootschap of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

25.2    De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Cyndium vennootschap en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

Artikel    26    Rookvrij Evenement

26.1    Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de Cyndium vennootschap. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Cyndium vennootschap spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding.

26.2    Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Cyndium vennootschap opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 27        Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Alleen tijdens een Evenement kunnen aangekochte consumptiemunten worden ingeruild. De Cyndium vennootschap gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Artikel 28        Festival

Alle voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op een festival  georganiseerd door een Cyndium vennootschap. Een festival kan één- of meerdaags georganiseerd Evenement zijn en kan worden georganiseerd met of zonder kampeergelegenheid.

Artikel 29        Kampeergelegenheid

De Cyndium vennootschap kan bij een Evenement tevens een kampeergelegenheid aanbieden aan Bezoekers, welk aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Voor toegang tot de kampeergelegenheid dient de Bezoeker een speciaal kampeer ticket aan te schaffen, dat bij de toegang wordt omgeruild voor een kampeer  polsbandje, waarmee de Bezoeker toegang heeft – en gedurende het Festival houdt – tot de kampeergelegenheid. In aanvulling op de voorwaarden van dit hoofdstuk, mag de Bezoeker van de kampeergelegenheid  de volgende goederen niet meenemen en/of gebruiken, ook niet op het kampeerterrein:

 1. a) Campers, caravans, bestelauto’s, busjes of andere auto’s (alle vervoersmiddelen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein);
 1. b) Kaarsen, fakkels, olie- of gaslampen, gasflessen, scherpe voorwerpen, tapinstallaties, geluidsinstallaties (anders dan een kleine radio), barbecues en/of andere kook- of keukenapparatuur (tenzij anders aangekondigd in de regels kampeerterrein als hieronder bedoeld) aggregaten of generatoren.

Artikel         30    Kampeerregels

30.1    Kamperen en slapen is uitsluitend toegestaan in tenten op het kampeerterrein en niet in auto’s of anderszins op het parkeerterrein. Alle vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein. De Bezoeker dient alle goederen die moeten worden meegenomen zelf te dragen naar het kampeerterrein.

30.2    Iedere Bezoeker van het kampeerterrein mag maximaal 3 (drie) liter aan niet-, of zwak alcoholische dranken meenemen. Strikt verboden is het meenemen van glaswerk en/of sterk alcoholische drank. Geen enkele drank – alcoholisch en/of niet alcoholisch – mag van het kampeerterrein naar het Evenementterrein worden meegenomen. Eigen eten meenemen naar het  kampeerterrein is toegestaan, dit mag echter niet meegenomen worden naar het Evenemententerrein.

30.3    De Bezoeker wordt bij de ingang van het kampeerterrein – en opnieuw bij de toegang naar het Evenemententerrein gefouilleerd en gecontroleerd.

30.4    Handel, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op parkeerterrein, kampeer– of Evenementterrein. Het bekladden van goederen is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk op daartoe aangewezen plaatsen. De Bezoeker dient iedere vorm van vuilnis in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.

30.5    Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van een van deze voorwaarden kan leiden tot de sanctie van verwijdering van het Evenemententerrein en/of van het kampeerterrein zonder restitutie van toegangsgeld.

30.6    De Cyndium vennootschap zal in de ‘kampeerregels’ die ter plekke worden aangeplakt c.q. worden uitgedeeld nadere praktische regels kunnen stellen ten aanzien van:

–    Gebruik douche en wasgelegenheid op de camping;

–    Verzamelen van afval;

–    Mogelijkheden voor barbecueën / koken;

–    Plaatsen tent;

–    Opvolgen aanwijzingen overheid- , beveiliging en servicemedewerkers;

–    Overige relevante aanwijzingen voor kamperen ten aanzien van overlast en dergelijke.

HOOFDSTUK 4    VOORWAARDEN VOOR AANKOPEN OP DE WEBSITE

Artikel     31    Algemeen

31.1    De voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op ieder aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst van een Bezoeker van een Product op de Website. Een dergelijk Product kan onder meer zijn: een Download, een e-ticket, een Merchandise product – waaronder een fysieke CD of DVD – of een ander Product dat wordt aangeboden.

31.2    Dit hoofdstuk en de hier bedoelde koopovereenkomsten zien alleen toe op koopovereenkomsten op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek.  Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder Product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

31.3    Alle gegevens die de Cyndium vennootschap als verkopende partij aan de Bezoeker dient af te geven volgens artikel 7: 46c Burgerlijk Wetboek zijn in deze algemene voorwaarden dan wel op de betreffende Website opgenomen. Op de Website waar de Bezoeker een Product koopt, staat vermeld:

 1. a) de identiteit van de betreffende Cyndium vennootschap – en of de Bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit dient te voldoen;
 2. b) de belangrijkste kenmerken van het Product;
 3. c) de prijs inclusief belastingen;
 4. d) de eventuele kosten van aflevering;
 5. e) de wijze van betaling en de wijze van uitvoering van de koopovereenkomst;
 6. f) de eventuele wijze van ontbinding voor fysieke Producten (welke niet geldt voor gekochte Downloads en Streaming of e-tickets of een vervoersovereenkomst);

Voorts geldt dat:

 1. g) de kosten voor het gebruik van communicatie middelen door de Cyndium vennootschap niet aan de Bezoeker worden doorgerekend;
 2. h) er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de Bezoeker naast de regel dat het aanbod uit haar aard (behalve bij Downloads en Streamings) gelimiteerd is zolang de voorraad strekt of het Product beschikbaar is;
 3. i) er geen sprake is van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

31.4    Na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand tussen de Cyndium vennootschap en de Bezoeker, ontvangt de Bezoeker een e-mail waarin de punten hierboven a tot en met f concreet staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke Producten de koopovereenkomst door de Bezoeker kan worden ontbonden binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product. Deze wijze van ontbinding geldt evenwel niet voor de aankoop van een Download, Streaming, e-ticket, vervoersovereenkomst of enige dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.

Artikel 32        Online aankopen Downloads en Streamings

Op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap kan de Bezoeker Downloads en Streamings aanschaffen en in sommige gevallen gratis ontvangen of beluisteren. De te verlenen dienst van de Cyndium vennootschap op de Website bestaat er uit de Bezoeker de gelegenheid te geven muziek- en andere bestanden te Streamen en/of deze tegen een bepaalde koopprijs te Downloaden. De levering van muziek geschiedt via de internetverbinding aan de Bezoeker. Op de Website zijn Streamings gratis te beluisteren op de daar aangegeven wijze. Indien de Bezoeker een bepaald bestand wil Downloaden, dient de Bezoeker aan te geven op welke wijze voor de Download zal worden betaald.

Artikel    33    Merchandise, tickets andere producten

Op de Website van de Cyndium vennootschap kan de Bezoeker Merchandise artikelen, (e-)tickets of andere Producten aankopen waarbij de koopovereenkomst ‘op afstand’ (elektronisch) tot stand komt. Ook deze vormen van aankoop vallen onder de voorwaarden in dit Hoofdstuk. De levering van Merchandise, waaronder fysieke CD’s en DVD’s, geschiedt per gewone post aan de Bezoeker als in deze voorwaarden hieronder aangegeven.

Artikel 34     Toestemming

Indien Downloads, Streamings of Merchandise artikelen worden aangeboden op een Website geschiedt dat altijd met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken artiesten, platenmaatschappijen, auteurs en ontwerpers met wie de CYNDIUM vennootschap overeenkomsten heeft gesloten.

Artikel 35    Registratie

De Bezoeker dient geregistreerd te zijn conform de bepalingen als bedoeld in Hoofdstuk 2 van deze voorwaarden voordat enige koopovereenkomst op afstand met de Cyndium vennootschap tot stand kan komen voor een Product dat wordt aangeboden op de Website.

Artikel 36      Prijzen en kosten Downloads en Streamings

36.1    Op de Website wordt bij ieder Product duidelijk aangegeven welke prijs de Bezoeker dient te voldoen alvorens het Product kan worden gedownload. Op de Website wordt de Bezoeker tevens aangeboden meerdere Downloads tegen een “bundel” prijs aan te kopen, welke bundels verkrijgbaar zijn in verschillende hoeveelheden Downloads die men wenst te kopen.

36.2    Alle prijzen blijven gelden totdat op de Website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een Download die reeds is aangekocht maar om welke reden ook nog niet is geleverd is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen van Producten gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

36.3    Andere kosten dan de aankoopprijs voor een Download of een bundel daarvan worden aan de Bezoeker niet in rekening gebracht. De kosten van de door de Bezoeker gebruikte internetverbinding zijn voor rekening van de Bezoeker.

36.4    Van iedere Download wordt precies beschreven om welke (muziek)bestand het gaat, wie de artiest(en) is/zijn, de titel van de compositie van de Download, de tijdsduur van deze titel en in welk formaat dit kan worden aangeschaft. De Website biedt de Download aan in een MP3 formaat van minimaal 192Kbps.

36.5    De duur van het ophalen door de computer van de Bezoeker van de Download die een Cyndium vennootschap na aankoop beschikbaar heeft gesteld, is sterk afhankelijk van de soort en kwaliteit van de internetverbinding van de Bezoeker, waarvoor de Cyndium vennootschap op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Artikel 37    Prijzen en kosten Merchandise

Op de Website wordt bij ieder Product duidelijk aangegeven welke prijs de Bezoeker dient te voldoen alvorens het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Andere kosten dan de aankoopprijs en bezorgkosten worden aan de Bezoeker niet in rekening gebracht. Alle prijzen blijven gelden totdat op de Website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een Product dat reeds is aangekocht, doch om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

Artikel 38      Totstandkoming van de koopovereenkomst

38.1    Een overeenkomst tot koop en verkoop van een Product tussen de Bezoeker en een Cyndium vennootschap komt slechts tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de Website op de geëigende wijze heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de Website op juiste wijze heeft geaccordeerd en diens betaling is verricht aan de partij die de betaling namens de Cyndium vennootschap af handelt. De Cyndium vennootschap verstuurt de Bezoeker die een Product heeft aangekocht daarvan zo spoedig als mogelijk een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen.

38.2    De Cyndium vennootschap is gerechtigd bepaalde aankopen van de Bezoeker te weigeren indien zij gerede twijfels heeft of de Bezoeker aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen alsmede indien er twijfel bestaat over andere factoren die van belang zijn bij het aangaan en nakomen van de koopovereenkomst met de Bezoeker. Met een Bezoeker die de nadere  gebruiksregels heeft overtreden als bedoeld in artikel 43  en/of 54 zal iedere verdere overeenkomst worden geweigerd.

38.3    De Cyndium vennootschap draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en informatie toeziende op betalingsverkeer.

Artikel 39    Conformiteit

39.1    De Cyndium vennootschap verbindt zich jegens de Bezoeker om hem het Product te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven per Product op de Website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ die Bezoeker  virtueel heeft gevuld met een aan te schaffen Product. Merchandise Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De op de Website van een Merchandise Product zichtbare foto, indien aanwezig, geeft een redelijkerwijs zo goed als mogelijke indruk van het door de Bezoeker aan te schaffen Product.

39.2    De Bezoeker dient het aangekochte Product direct na levering te onderzoeken om te bezien of dit beantwoordt aan hetgeen de Bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, dient de Bezoeker zulks te melden binnen zeven dagen na ontvangst op het e-mail adres van de betreffende Cyndium vennootschap. Slechts indien aan de Cyndium vennootschap schriftelijk althans per e-mail is aangetoond dat het Product zonder schuld van de Bezoeker of zonder reden die voor zijn rekening of risico dient te komen, niet beantwoordt aan hetgeen door de Bezoeker werd aangekocht, heeft de Cyndium vennootschap de keuze om de aankoopprijs te restitueren of een ander Product in dezelfde soort te leveren. Voor zover een aangekocht Product niet afspeelbaar of anderszins te gebruiken is vanwege het niet voldoen aan de technische eisen welke aan  de computer of de verbinding van de Bezoeker wordt gesteld, is de Cyndium vennootschap nimmer verplicht tot restitutie of vervanging van de aankoop over te gaan.

Artikel 40    Zichttermijn Downloads

40.1    De Bezoeker kan iedere Download (in verkorte versie) een of meerdere keren gratis voorbeluisteren zonder deze aan te kopen, echter alleen en uitsluitend als Streaming (waarbij het bestand niet wordt verzonden aan de bezoeker maar vanaf de server van de Website wordt beluisterd). Door de mogelijkheid te bieden heeft de Bezoeker de mogelijkheid om de aan te kopen Download te onderzoeken op geschiktheid en voorkeur.

40.2    Vanwege de aard van het door de Cyndium vennootschap aangeboden Product als Download aan de Bezoeker – de koop op afstand van een elektronisch (muziek)bestand – kunnen eenmaal aangeschafte Downloads niet door de Bezoeker worden geretourneerd en wordt nimmer de aankoopprijs van een Download gerestitueerd tenzij de levering van de Download om andere (technische) redenen niet zou voldoen aan hetgeen de Bezoeker mocht verwachten. Aan de wettelijke zichttermijn ten aanzien van het aan te kopen Product door de Bezoeker is met het aanbieden van Streamings van alle aangeboden Downloads voldaan.

Artikel 41    Betaling

41.1    Betaling kan plaatsvinden via opdracht daartoe van de Bezoeker aan de Cyndium vennootschap of de door deze aangewezen partij die de betaling voor haar afhandelt.

41.2    De betreffende Cyndium vennootschap die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de Website. De Bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de Bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud de Cyndium vennootschap niet verantwoordelijk is.

41.3    Nadat de Bezoeker zijn betalingsopdracht heeft gegeven en de betaling via de derde die de betaling voor de Cyndium vennootschap afhandelt is verricht, stelt de Website de door de Bezoeker betaalde Download beschikbaar om (elektronisch) te worden opgehaald door de computer van de Bezoeker c.q. zal zij het Merchandise product gaan verzenden.

Artikel     42    Bestanden downloaden

Om de Download handelingen te verrichten is eerst nodig dat de Bezoeker bepaalde software op zijn computer heeft geïnstalleerd, welke beschikbaar wordt gesteld door de Website bij de registratie van de Bezoeker. Indien een Download of Streaming wordt aangeschaft op een Website verkoopt of levert deze Website nimmer een fysiek Product op bestelling die daarvoor in de plaats komt en verstuurt zij uitdrukkelijk geen fysieke producten aan de Bezoeker.

Artikel 43    Gebruiksrecht Download

43.1    De Bezoeker kan de gekochte Download afspelen op een computer of deze branden op een geluidsdrager. De Cyndium vennootschap die Downloads en Streamings aanbiedt garandeert niet dat de door de Bezoeker gekochte Download, nadat deze gebrand is op een bepaalde drager in een bepaald formaat,  steeds is af te spelen op iedere speler die muziek kan weergeven. Evenmin garandeert deze vennootschap dat iedere brander de data van de gekochte Download kan verwerken. Een en ander is sterk afhankelijk van de hardware, software, randapparatuur die de Bezoeker gebruikt en voor welke functionaliteit de Cyndium vennootschap op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk is.

43.2    Op de Website is een gebruiksaanwijzing opgenomen waarin precies wordt uitgelegd hoe het downloaden en streamen vanaf de Website die dat aanbiedt, werkt, aan welke vereisten de computer van de Bezoeker dient te voldoen.

43.3    De betreffende Cyndium vennootschap die Downloads en Streamings aanbiedt draagt er zorg voor dat op vragen, opmerkingen en redelijke verzoeken van de Bezoeker ten aanzien van eventuele problemen op redelijke termijn wordt gereageerd en dat deze op adequate wijze worden afgehandeld. De Bezoeker kan daarvoor contact opnemen met het e-mailadres info@Cyndium.nl.

Artikel 44    Levering Download

44.1    De levering van een aangekochte Download zal in beginsel direct geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. De Bezoeker wordt middels een zogeheten pop-up scherm, direct op de hoogte gesteld dat de Download door de Website beschikbaar is gesteld om te worden opgehaald door de computer van de Bezoeker, middels een internetverbinding. De Bezoeker dient daarbij de op dat moment aangegeven gebruiksregels te volgen en te accorderen. Op het moment dat de bezoekers aangeeft dat diens computer gereed is om de Download op te halen en te ontvangen stelt de Cyndium vennootschap de Download eenmalig beschikbaar. Voor het geven van foutieve instructies door de Bezoeker is deze zelf verantwoordelijk en is de Cyndium vennootschap niet aansprakelijk.

44.2    De Cyndium vennootschap is op geen enkele wijze gehouden anders dan op de hier aangegeven wijze de levering te verrichten of aan te vullen. Iedere (stroom)storing, gebrek of andere onmogelijkheid om de Download te ontvangen anders dan door een aanwijsbaar gebrek aan de kant van de Cyndium vennootschap is en blijft geheel voor rekening van de Bezoeker. Indien de Bezoeker bijvoorbeeld het transport tijdens de beschikbaarstelling door de Cyndium vennootschap annuleert, wordt deze niet opnieuw beschikbaar gesteld.

44.3    De Bezoeker die om welke reden ook de Download niet heeft ontvangen dan wel deze om welke reden ook niet kan gebruiken of afspelen kan evenwel voor hulp, vragen en/of opmerkingen contact opnemen met info@Cyndium.nl. Slechts indien de Cyndium vennootschap  redelijkerwijs kan aannemen dat de levering van de Download is mislukt om een andere reden dan die welke voor rekening van de Bezoeker dient te komen, stelt de Cyndium vennootschap nogmaals de Download beschikbaar aan de Bezoeker.

44.5    De Cyndium vennootschap draagt zorg voor alle redelijke inspanningen om de levering te doen conform hetgeen de Bezoeker mag verwachten. Indien nodig helpt de Cyndium vennootschap  de Bezoeker bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot de levering van Downloads door middel van beschikbaarheid via haar e-mailadres of per telefoon. De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van de Bezoeker, vervolg- of vertragingsschade, schade veroorzaakt door  stroomstoringen of een slechte verbinding via het internet.

44.6    Indien de Bezoeker met enige betaling in gebreke is, is de Cyndium vennootschap gerechtigd de betreffende overeenkomst en levering op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel kan zij nakoming vorderen.

44.7    Indien de levering van een bepaald produkt tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de Bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, zal de Cyndium vennootschap zo snel als mogelijk de levering verrichten dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht, op verzoek van de Bezoeker via e-mail, het aankoopbedrag aan de Bezoeker retourneren.

44.8    Het kan voor komen dat zich technische problemen voordoen op de Website en op dat moment kunnen wellicht (bepaalde) bestanden op dat moment (tijdelijk) niet worden gedownload door de Bezoeker. De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de Bezoeker.

Artikel 45    Levering Merchandise

45.1    Zodra de Cyndium vennootschap betaling volledig heeft ontvangen zal zij verplicht kunnen worden tot levering van het aangekochte Product. Leveringen worden alleen gedaan naar een bestaand postadres. De Cyndium vennootschap verbindt zich jegens de Bezoeker  om het Product behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer het afleveradres in goede staat bereikt.

45.2    De levering van een aangekocht Merchandise Product zal in beginsel binnen 14 dagen geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en de betaling is ontvangen. De Bezoeker wordt door middel van een e-mail direct op de hoogte gesteld dat de overeenkomst is gesloten en het Product is betaald en zal worden verzonden. De Cyndium vennootschap zal zich steeds in redelijkheid inspannen de Producten binnen 14 dagen te leveren. Gezien de toeleveringsafhankelijkheid kunnen orders soms later worden uitgeleverd.

45.3    Indien een bepaald Product niet meer op voorraad is, wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Mocht de uitlevering langer dan 30 dagen duren, dan heeft de Bezoeker  het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken en krijgt deze het aankoopbedrag retour.

45.4    Indien de levering van een bepaald Merchandise Product tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de Bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, dan zal de Cyndium vennootschap zo snel als mogelijk de levering verrichten, dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht, op verzoek – enkel en alleen via de helpdesk van de Bezoeker, het aankoopbedrag aan deze retourneren. De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de Bezoeker.

45.5    Op bepaalde Merchandise Producten zijn veelal tevens de garantiebepalingen van de fabrikant van deze producten van toepassing. De Bezoeker kan contact opnemen met de helpdesk voor vragen over deze garantie.

Artikel     46    Retourneren van Merchandise product

46.1    De Bezoeker kan Merchandise Producten binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product retourneren, waaronder uitsluitend CD’s of DVD’s die nog verzegeld zijn. Tickets,  CD’s en DVD’s waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen worden verzonden aan de betreffende Cyndium vennootschap, onder vermelding van het ordernummer, Postbus 1, 3640 AA Mijdrecht, Nederland.

46.2    Nadat de Cyndium vennootschap de retourzending ontvangen heeft, krijgt de Bezoeker het bedrag teruggestort op diens rekening mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de Bezoeker de redenen heeft opgegeven van het retour zenden.

HOOFDSTUK 5    VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 47        Voorwaarden en overeenkomsten derde partij

47.1    Middels de Website wordt de Bezoeker  in sommige gevallen doorgelinkt naar de website van een derde partij indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaalde dienst of te leveren Product.  Of er wordt doorgelinkt naar een website van een derde  wordt zichtbaar voor de Bezoeker in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet. Tevens wordt dit zichtbaar bij het aangaan van enige koopovereenkomst op afstand door de Bezoeker met deze derde partij.

47.2    Indien de Bezoeker over gaat tot een aanschaf van een product of dienst van deze derde partij, zijn daarop de eventuele algemene voorwaarden van die partij van toepassing en wordt door de Bezoeker met deze partij een koopovereenkomst gesloten. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker.

47.3    Hoewel de Cyndium vennootschap alle derde betrokken partijen  met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker een deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar  op de website van de derde partij.

Artikel 48        Betaling van e-tickets

Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket voor een Evenement van een Cyndium vennootschap wordt de betaling voor dit Product doorgaans afgehandeld voor de Cyndium vennootschap door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten op zichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Op een e-ticket zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhave algemene voorwaarden van de Cyndium vennootschap van toepassing.

Artikel    49    Reizen, vervoer en vliegtickets

49.1    Via de Website kan de Bezoeker voor het boeken van tickets voor binnen- en buitenlandse evenementen reizen aangeboden krijgen welke worden geboekt en verzorgd door de derde partij. De Bezoeker gaat bij aankoop van een dergelijke reis een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel de Cyndium vennootschap dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij.

49.2    De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij en de Bezoeker. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 50    Aanbod standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement van een De Cyndium vennootschap kan op dat Evenement producten of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel de Cyndium vennootschap deze standhouders met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker een deze derde partij. De Cyndium vennootschap die het Evenement organiseert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een kermisattractie van deze derde. De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.


PRIVACY POLICY

 1. General

This Privacy and Cookie Statement applies to the processing of personal data by Cyndium B.V. and describes which personal data it processes and how these are used. Cyndium B.V. also processes the personal data supplied by you for Cyndium B.V. and companies affiliated with these companies (hereinafter jointly to be referred to as: Cyndium).

Cyndium offers wide-ranging Services to Users online, including via social media, which may entail the collection of personal data, such as:

– the option to purchase tickets for events;

– offer of information (including audiovisual material, such as films, television series, trailers and previews) on Cyndium websites;

– mobile apps.

The Privacy and Cookie Statement applies to any Services offered by Cyndium on the Internet and via apps.

If a User accepts this Privacy and Cookie Statement on a Cyndium platform (for example at www.defqon1.nl), such consent also applies to multiple Cyndium platforms (cross-domain). Click here for a list of Cyndium websites that are subject to cross-domain consent.

As will be explained further below, Cyndium collects data on the Users:

 1. a) when they register for the Services for the first time (using a Cyndium Account) and when they then start using the Services;
 1. b) when they use the Services (website visit and app use) and
 1. c) in any contact between Cyndium and the User.

That information will be used (sometimes in combination with other information) to facilitate the provision and invoicing of the Services, to improve the Services, to compile a profile to tailor the Services or advertisements and other commercial communication to the User’s personal preferences, to offer support to the User, and for the other purposes described in this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium has reported the processing of personal data to the Dutch Data Protection Authority (AutoriteitPersoonsgegevens, formerly known as College beschermingpersoonsgegevens), under number M1651200.

 1. Definitions

Cyndium Account:             the personal registration, consisting of the user name/email address and password, with which the User is allowed access to the Services.

Devices:                          the devices, such as PCs, smartphones or tablets, that can be used to gain access to the Services.

Content:                          information (including audiovisual material such as trailers and previews) made available by Cyndium as part of the Services.

Services:                         the services offered by Cyndium to the Users on the Internet and via apps, whether or not for payment, via the Cyndium Account, via unregistered website visits and via app use, and only for end use subject to the Cyndium Terms of Use, such as www.defqon1.nl.

User:                               the natural person not acting in the conduct of a profession or business who purchases Services from Cyndium.

Personal Data:                  any data concerning the User, with which the User can be traced back either directly or indirectly, including an IP address.

Privacy and Cookie Statement:  this Cyndium Privacy and Cookie Statement.

Cyndium:                          the private limited liability company Cyndium B.V., Noordeinde 128 H (1121 AL) in Landsmeer.

 1. How Cyndium collects information

Cyndium collects information on the Users in the following ways:

Directly from the person concerned:

for instance, when the person concerned creates a Cyndium Account, when this person registers for a special Cyndium promotion, when a User sends an email or contacts Cyndium in other ways, for example with questions on the use of the Services or when Cyndium allows Users to post their own information on websites.

As a result of the use of the Services:

Users can use their Cyndium Account to access the Services, and Cyndium can also offer the Services to persons without a Cyndium Account. Subject to the User’s consent, Cyndium may read and store the individual characteristics of the Device used for the purpose of the Services. Based on the Cyndium Account and/or the individual characteristics of the Device with which the User has access to the Services, Cyndium can log the use made by the Users of the Services, including the Content viewed by using the Cyndium Account. In so far as use is made of mobile devices, for the purpose of the Services Cyndium will be informed of the location of the Device. Prior to installing such apps on a mobile Device, the User is explicitly asked to give consent for the storage and use of the User’s location information. In addition, Cyndium uses cookies (see below) to collect data on the use of the Services.

From third parties:

If a User or other visitor to a Cyndium website uses, for example, social network functions that are integrated into our Services, Cyndium may receive certain information from the social network concerned, like Facebook, Twitter and Google+. Cyndium may also receive information from partners deployed in the Services. For example, Cyndium uses services from other parties assisting it in identifying and analysing the use of the Content and websites. One example of this is Google Analytics. This is a tool giving Cyndium insight into how Users view a Cyndium website (what do users click on and how often).

Third parties may also include partners that facilitate the payment of the Services on the User’s instructions. Examples are iDeal, PayPal or Ayden, which facilitates payment transactions between Users and Cyndium’s services and products.

 1. Cookies

Cookies are small files that can be placed from Cyndium websites on the User’s Devices. This way, Users can be easily identified during a subsequent visit without having to log in again on their Cyndium Account.

Cookies can also be used to collect information from other visitors to the Cyndium websites (who are not logged in with a Cyndium Account) on their use of the websites.

There are different types of cookies. In some instances, cookies are removed automatically when the User closes his browser, in others these cookies are stored for longer periods of time and can also be read during a next use of the Services.

To the extent Cyndium collects personal data using cookies, these are processed in accordance with the provisions of this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium places its own cookies to recognise the User during a next visit without this User having to log in again using his Cyndium Account. Cyndium can also place cookies for the purpose of making profiles. Cyndium may also place tracking cookies used by Cyndium when you, as a visitor, go on to visit third-party websites where the RTB / Programmatic Buying network/Cyndium can place advertisements. In addition, Cyndium uses third parties to analyse the use of its Content, websites, apps and the Services.

These third parties also place cookies on your Devices for Cyndium, which are used to identify how Users use the Services. Examples are Google Analytics and comScore.

Third-party cookies are placed on your Devices by third parties, and only those third parties have access to such cookies and the information collected by the cookies. Third parties that may place cookies via the Services may include advertising networks that place advertisements on the Cyndium websites. Examples of such parties are RTB / Programmatic Buying. Advertising networks generally leave what are known as tracking cookies behind on your Devices. Tracking cookies enable advertisers to follow your surfing behaviour, allowing them to show advertisements that are as relevant as possible on the websites visited by you.

Social network services such as Facebook, Twitter and Google+ can also place cookies via the Cyndium websites. This is done via the buttons of these social networks that can be offered on the Cyndium websites to promote (“like”) or to share (“tweet”) Content.

Click here for a comprehensive list of all the cookies placed from the Cyndium website.

For more information on the cookies placed by other parties from the Cyndium websites and on how and for what purpose these cookies are used, read the privacy & cookie statements of these parties on their respective websites.

Browser applications can be set up in such a way that no new cookies will be received during the next use of the Services.

The manner in which this is done differs per browser; if necessary, consult the browser’s help function.

The help function also explains how cookies placed earlier can be removed. Please note that a visitor of the website or a User who does not wish to receive any more cookies at all must change these settings in all browsers and on all Devices used.

If cookies are refused and/or removed, the User or the visitor of the Services may be blocked from using all the options of the Services.

 1. To be able to offer the Services

For example, Cyndium uses the Cyndium Account to grant access to the Services and the Content, and other information provided during registration (such as a name and date of birth) can be used to ascertain whether the User complies with the requirements set. Any contact details provided can be used to inform you about, for example, changes in the Services or scheduled maintenance (service emails).

 1. To complete payments:

Certain details requested during registration may be needed to complete the invoicing and payment process for the Services.

 1. To identify individual preferences and personalise the Services and advertisements:

Cyndium endeavours to make the Services as relevant as possible for the User. For that reason, Cyndium may modify the Content, including advertisements on websites and in apps, in line with the User’s preferences and make personal recommendations. To do so, Cyndium maintains a profile based on the use of the Services made by the User, including the Content requested by the User, to form a picture of the User’s likely interests. Based on these interests, Cyndium can then modify the Content, including advertisements on Cyndium websites and in apps, for various types of groups of customers, or procure such modification. For example, the User can be classified in a particular category based on surfing behaviour, such as “men in age category 30 to 45, married with children and interested in football”. This group will be shown other advertisements than the category “women in age category 20 to 30, single and interested in travel”.

Cyndium can also use these profiles for campaigns for online advertisers. Cyndium is and will remain the owner of such profiles and will never make such profiles available to third parties. The profiles used in this manner always relate to a group of users (for example “women in age category 20 to 30”) and therefore do not pertain to individuals.

 1. To send news letters and promotions:

Cyndium may also use contact details and other data collected to draw attention to its own promotions or offers by telephone, by post, email, text messages, push messages from apps or other appropriate direct media (promotional email), or to keep Users informed about the Services and the Content (newsletter emails).

Users may opt out of this at any time.

As regards people other than Users, Cyndium will only approach them if the person concerned requested such, for example by registering for that purpose.

 1. To improve the Services and identify general trends:

Cyndium uses the (user) data of all Users to generally analyse how the Services are used and which trends can be observed therein, in order to take better informed decisions about, for example, the further development of the Services and offer of Content. Trends of a more technical nature can also be identified for that purpose, for example the types of Devices or browsers used by Users to request Content.

 1. To combat abuse:

Cyndium also processes the information on the Users and the use of the Services to combat abuse of the Services and the Content, to prevent fraud (for example fraud involving credit cards and other means of payment), and to secure rights of others (including the parties with legal title to the Content).

 1. For market research purposes:

Cyndium may contact Users and former Users and visitors of the Services who have provided their contact details for market research purposes. Participation in such research is always voluntary. Based on this research, Cyndium may send offers to Users who participated in this research, if they first gave their permission.

Information can be used to meet laws and regulations to which Cyndium is subject, to handle disputes and to have checks and audits performed.

 1. For other reasons allowed or prescribed by law:

Cyndium can also use these profiles for campaigns for online advertisers. Cyndium is and will remain the owner of such profiles and will never make such profiles available to third parties. The profiles used in this manner always relate to a group of users (for example “women in age category 20 to 30”) and therefore do not pertain to individuals.

 1. What information does Cyndium collect on Users?

Cyndium collects and processes the following information on the Users for the purposes explained elsewhere in this Privacy and Cookie Statement:

 1. Contact details and Cyndium Account

Cyndium saves the contact details provided by Users when they register for the Cyndium Account or a promotion. The registration procedure states whether or not the information requested is obligatory.

 1. Payment details

If a payment must take place, Cyndium will have the party who arranges the payment on its behalf store information on the (manner of) invoicing and payment for the Services (for example credit card details or banking information in case of an authorisation for direct debit collection).

 1. Information posted by Users themselves:

Cyndium can offer the option to post comments on Content. Cyndium may show this information on the websites or in apps or social media tools it develops to offer or promote the Services.

 1. Information on the Content requested:

Cyndium can track which Content is requested using cookies and/or a User’s Cyndium Account.

 1. Other information on the Use of the Content and the Services:

Cyndium may also collect more general information on the use made by Users and website visitors of the Services, for example by tracking how often and from which IP address the User logs in, which browser is used to visit the websites or which type of Device is used to request the Content. Cyndium may also track whether and how the User responds to (interactive) promotions on websites (a User entering a (news) quiz, completing a questionnaire, etc.).

 1. Information on the Cyndium app or apps:

When using the Cyndium app or apps on a mobile Device, that Device’s unique identification code can be collected. Cyndium may also record the type of Device used or the version of the operating system used. In addition, how and where the app is used and where it was downloaded may be recorded.

 1. Information on email response:

When Cyndium sends emails to the Users, information can be collected on how the User responds to such emails, for example the number of times the email is opened and/or the links in them are clicked.

 1. Information in response to contact with the User:

for example when a User asks a question by email or contacts the telephone help desk.

 1. With whom does Cyndium share this information?

Within the Cyndium group:

The data collected are also processed by Cyndium B.V. for Defqon1. Any Cyndium companies wishing to use these data and any companies affiliated with these companies. These companies can be given access to these data in so far as this is in line with the purposes described in this Privacy and Cookie Statement.

With (other) Cyndium suppliers:

Cyndium may pass on information about Users to suppliers it uses to facilitate the Services (for example a mailing company, call centre, collection agency, market research agency or the party that is involved, on Cyndium’s instructions, in the technical realisation of a website or app).

With other Cyndium partners:

In specific cases, for the purposes described above, information must be shared with third parties that use this information independently. In addition, Cyndium may provide information to other partners selected by Cyndium for marketing purposes.

For this, Cyndium will first ask permission separately.

With the authorities and others:

In exceptional cases, Cyndium may provide data to authorities or third parties if Cyndium is required to do so based on the law or by court order, or if there are valid reasons to assume that this is necessary to prevent damage or abuse.

 1. Users’ rights with regard to their information

Any persons whose personal data are processed have certain rights under the law. Users can have insight into the information processed by Cyndium and amend it if desired at any time and without cost. Users can also object to receiving information or targeted offers from Cyndium by email, telephone, post and/or text message, or delete their data in accordance with the applicable regulations, or have such data deleted.

If the User wants to avail himself of these possibilities or has other questions about the use of his data, he can do so by contacting Cyndium via the email address info@cyndium.com  or the customer service via telephone number 0031622051585

Persons under the age of 16 (minors) may only register as a User with the permission from a parent or legal guardian.

The parent(s) or legal representative of the minor User must, in the interest of the minor User, read this Privacy and Cookie Statement and may exercise the rights of the User concerned in place of the minor User.

Cyndium advises parents or legal guardians to supervise the use of the Services made by a minor User and to make such Users aware of the use that can be made of their personal data under this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium will at all times maintain a level of security when processing information about Users and visitors of the websites or apps that, given the latest technology, is sufficient to prevent any unauthorised access to and modification, disclosure or loss of personal data. As part of this, Cyndium concludes written agreements with suppliers it engages who process personal data on its behalf, in which appropriate obligations are imposed on said suppliers to ensure the security of these data. {The latter is a statutory obligation, but does this actually happen in practice? If not, I would remove the latter sentence for now.}

The Services may contain links to third-party websites. Cyndium is not responsible for the use of personal data by the organisations that offer these websites.

In this respect, read the privacy statement, if available, of the website concerned.

Cyndium may decide to amend this Privacy and Cookie Statement in the future. Should that be the case, Cyndium will notify Users in advance by publishing the amended Privacy and Cookie Statement. The most up-to-date and applicable version of the Privacy and Cookie Statement can be consulted on the relevant Cyndium website or app at any time.