ALGEMENE VOORWAARDEN CYNDIUM VENNOOTSCHAPPEN MET PARTICULIEREN

Hoofdstuk 1    Algemeen

Hoofdstuk 2    Privacy bepalingen en voorwaarden registratie bezoeker

Hoofdstuk 3    Voorwaarden voor het bezoeken van evenementen

Hoofdstuk 4    Voorwaarden voor online aankopen van downloads en merchandise

Hoofdstuk 5    Voorwaarden voor te leveren diensten of producten door derden

Hoofdstuk 6    Slotbepalingen

HOOFDSTUK 1    ALGEMEEN

Artikel 1                Cyndium en deze algemene voorwaarden

1.1     Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door een of meerdere  vennootschappen welke de naam Cyndium mogen gebruiken dit geldt voor de volgende vennootschappen: Energetic Dance Company B.V.  hierna te noemen Cyndium. Hierna wordt iedere vennootschap die deze voorwaarden gebruikt steeds aangeduid als een “Cyndium vennootschap”.  Iedere Cyndium vennootschap zal deze algemene voorwaarden zelf gebruiken jegens de wederpartij/consument en beschikbaar hebben op haar Website en deze kosteloos toezenden op verzoek van een belanghebbende. De hier bedoelde Cyndium vennootschap is derhalve de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.  Cyndium is zelf nimmer partij bij enige overeenkomst met de wederpartij noch gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van de wet en Cyndium is dan ook nimmer partij in een geschil noch aansprakelijk jegens de wederpartij in het kader van deze algemene voorwaarden.

1.2     De Cyndium vennootschap is gevestigd op de Herengracht 403, 1017 BP Amsterdam, Nederland. De Cyndium vennootschap is bereikbaar via het e-mailadres: info @ cyndium.com en  telefoonnummer: 0031 6 22 05 15 85.

1.3     Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot enige Cyndium vennootschap. Op rechtsverhoudingen tussen een Cyndium vennootschap en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van Cyndium dan de onderhavige van toepassing.

1.4    Deze algemene voorwaarden gelden tussen online bezoekers van iedere website van de betreffende Cyndium vennootschap. Tevens gelden deze voorwaarden voor bezoekers van ieder evenement georganiseerd door de betreffende Cyndium vennootschap. Beide soorten bezoekers worden bedoeld met de definitie “Bezoeker”. De Bezoeker kan tevens de natuurlijke persoon en consument zijn die een koopovereenkomst aangaat met een Cyndium vennootschap waarop de regels van Boek 7 Burgerlijk Wetboek voor de consumentkoop als de regels van Boek 6: 227a en b Burgerlijk Wetboek voor de totstandkoming overeenkomst via elektronische weg als de koopovereenkomst op afstand van artikel 7: 46a Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Artikel 2        Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door Cyndium. onder nummer 68707657 iedere Bezoeker kan deze opvragen en van de inhoud kennis nemen. Tevens worden deze voorwaarden op verzoek aan eenieder kosteloos toegezonden. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail bij:  info@cyndium.com

2.2     Deze algemene voorwaarden zijn tevens elektronisch beschikbaar op de Website en de Bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.3     Op de Website van de betreffende  Cyndium vennootschap staat duidelijk aangegeven de adres- en contactgegevens van de betreffende Cyndium vennootschap die verantwoordelijk is voor de inhoud van haar Website.

2.4    De Cyndium vennootschap verwijst tevens, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de algemene voorwaarden op een toegangsbewijs voor een Evenement. De Bezoeker kan tevens kennis nemen van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een Evenement, alwaar deze voorwaarden – althans een uitreksel daarvan – zichtbaar is bij de ingang.

2.5     Bij enige aankoop van een goed of afname van een dienst via een Website en bij registratie van de Bezoeker op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

Artikel 3        Definities

“Algemene voorwaarden”:

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (hierna de Bezoeker) en een Cyndium ‘vennootschap’ ( Energetic Dance Company B.V. ) met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden. Zij vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende aankoop, schenking en levering van producten en diensten via de Website. De algemene voorwaarden zijn van toepassing conform het bepaalde in artikel 6: 231 – 234 Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand.

“Cyndium vennootschap”:

De betreffende (klein-), dochter- en/of zustervennootschap van de besloten vennootschap Cyndium . te Amsterdam welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden jegens de Bezoeker van haar Website of haar Evenement waarvoor deze vennootschap in alle opzichten verantwoordelijk voor is. De betreffende Cyndium vennootschap heeft eigen activiteiten, zoals een eigen website of evenement;

“Website”:

Iedere website van enige Cyndium vennootschap ( Energetic Dance Company B.V. )zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, op welke website deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling – aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden, informatie, downloads en streamings,  merchandise, cd’s, een forum of sociaal netwerk en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten;

“Diensten van derden”:

Diensten en producten van derden die worden aangeboden op, dan wel via, een Website welke voor de Bezoeker zichtbaar worden middel het doorklikken naar een pagina van deze derde binnen de Website of middels een hyperlink naar een volgende webpagina, op welke diensten en producten van de derde steeds de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder van diensten en producten jegens de Bezoeker geldig zijn en door de Bezoeker dienen te worden aanvaard voordat een product of dienst wordt afgenomen;

“Bezoeker”:

De bezoeker van een Website en/of van een Evenement, of een koper van een Product op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze voorwaarden. De bezoeker is steeds een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en de bezoeker is degene die door de wet als ”wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Evenement”:

Ieder evenement – waaronder mede te verstaan een festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid – dat georganiseerd wordt door een Cyndium vennootschap in Nederland voor haar rekening en risico en waarvoor deze Cyndium vennootschap de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Product”:

Een product dat door een Cyndium vennootschap wordt aangeboden aan de Bezoeker op de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een Download, Streaming of een e-ticket dan wel een Merchandise product dat via internet wordt besteld maar  fysiek naar de Bezoeker wordt gestuurd.

“Merchandise”:

Een fysiek product, zoals een kledingstuk, voorzien van een merk, naam, logo of enige artiestennaam  van of in beheer van enige Cyndium vennootschap, dan wel een fysieke CD of DVD/BluRay (derhalve een fysieke geluid- of beelddrager) welk product via een online webwinkel van een Cyndium vennootschap wordt verkocht en dat per normale post aan de Bezoeker wordt geleverd, op welke koop bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn;

“Download”:

Via internet middels een verbinding door de computer van de Bezoeker op diens verzoek, binnen te halen digitaal bestand – veelal muziek of videobestand – van de Website, welke door een Website veelal tegen betaling worden aangeboden en welke  in MP3 formaat met een minimum van 192 Kbps; .

“Streaming”:

Via het internet middels een verbinding door de computer van de Bezoeker beluisteren, afspelen en/of bekijken van een bestand op de Website, zonder dat bestand te transporteren naar de computer van de Bezoeker;

Artikel 4    Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van producten of diensten van een Cyndium vennootschap meteen te staken.

HOOFDSTUK 2    PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER

Artikel 5    Privacy bepalingen

5.1     De privacybepalingen in deze algemene voorwaarden komen overeen met het ‘privacybeleid’ zoals dat op iedere website van de betreffende Cyndium vennootschap ook apart wordt gehanteerd en bekend gemaakt.

5.2     De Cyndium vennootschap respecteert de privacy van iedere Bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de Bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

5.3     De gegevens van de Bezoeker worden door de betreffende Cyndium vennootschap opgeslagen en gebruikt om de levering van Producten en aanverwante diensten zo snel en gemakkelijk te laten verlopen als mogelijk en aldus enige overeenkomst uit te voeren. Daarbij herkent de Website de Bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.

5.4    Daarnaast worden de gegevens van de Bezoeker van een Website opgeslagen en gebruikt voor zover de Bezoeker zich heeft aangemeld binnen een forum, binnen het delen van gegevens in de omgeving van een sociaal medium zoals Facebook of Twitter en voor het versturen van de een nieuwsbrief. Tevens worden de gegevens gebruikt om:

 1. a) de Bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
 2. b) materiaal, een Product of informatie toe te zenden waar de Bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
 3. c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of contests;
 4. d) om de informatie op de Website voor de Bezoeker aan te passen;
 5. e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
 6. f) voor fraude en inbreuk preventie;

voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

5.5    Het is mogelijk dat de Website de gegevens van de Bezoeker gebruikt om aan deze andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door Cyndium vennootschap gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

5.6    Voor de handelingen als bedoeld in artikel 5.4 dient de Bezoeker zich te registeren en een account aan te maken op de Website, waarbij (mogelijk) gebruikersnaam, wachtwoord, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres worden vastgelegd en door een Cyndium vennootschap worden bewaard en worden gebruikt voor het doen van aankopen van een Product op de Website.

5.7     De Bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming dat Cyndium vennootschappen of daaraan gelieerde derden hem informatie kan toezenden per e-mail of per post. De informatie die de Cyndium vennootschap van de Bezoeker vraagt (of in de toekomst zal vragen) is niet iedere keer hetzelfde en verschilt naar gelang de toepassing op de Website.

Artikel 6        Toezenden nadere informatie

De Bezoeker krijgt op een Website de mogelijkheid aan te geven of een Cyndium vennootschap diens gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over te houden evenementen, uitgaven, aanbiedingen, acties en andere websites. Iedere Cyndium vennootschap mag na deze toestemming de gegevens van de Bezoeker delen met andere vennootschappen deel uitmakend van hetzelfde concern. Tevens bestaat de mogelijkheid om toestemming te vragen of de Bezoeker informatie wenst te ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van een Cyndium vennootschap of aan deze gelieerde bedrijven. Indien deze toestemming is verleend mag de Cyndium vennootschap de gegevens van de Bezoeker delen met deze derden.  De Bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken door verzending van een e-mail aan info@Cyndium.nl met de tekst “verwijderen gegevens”.

Artikel     7    Forum

7.1     De Bezoeker kan zich op een Website aanmelden voor een Forum (zoals maar niet beperkt tot “Feestboek”) waar informatie uitgewisseld kan worden met andere bezoekers en met een Cyndium vennootschap. Door zich aan te melden hiervoor, geeft de Bezoeker zijn onherroepelijke toestemming aan de betreffende Cyndium vennootschappen om diens persoonlijke gegevens op te slaan en de door de Bezoeker gestuurde berichten – met gebruikersnaam, karakter of eventuele foto – te tonen op de Website. Op het Forum van een Website kan de Bezoeker deelnemen aan discussies, reactie schrijven en lezen van anderen met betrekking tot bepaalde onderwerpen (‘topics’).

7.2     De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem of haar verzonden berichten en vrijwaart de Cyndium vennootschap volledig tegen alle schade, claims en vorderingen  terzake. De berichten van de Bezoeker op een Forum mogen niet aanstootgevend zijn of beledigend en de Bezoeker die zich niet aan deze voorwaarden houdt kan van het Forum worden verwijderd.

Artikel     8    Toegang gegevens via account sociale netwerken

8.1     De Bezoeker kan bij iedere registratie op een Website gegevens invullen door de gegevens van diens reeds ingevulde account bij een sociaal netwerk (zoals Facebook, Instagram,Twitter) over te zetten naar de Website en deze te wijzigen of aan te vullen. Indien op een van de logo’s van de ‘social media’ netwerken wordt geklikt, worden de gegevens die de Bezoeker met ‘Iedereen’ deelt binnen het gekozen sociale medium tevens gedeeld met de bewuste Website van de betreffende Cyndium vennootschap, waarvoor de Bezoeker zijn toestemming verleent.

8.2     De Bezoeker kan zelf de privacy toepassingen instellen middels diens Facebook, Twitter of andere account van een sociaal medium. Op het delen van deze gegevens vanuit een account van een sociaal medium, zijn uitdrukkelijk van toepassing de algemene voorwaarden van die derde partij zoals Facebook of Twitter. De betreffende Cyndium vennootschap maakt daarbij gebruik van de ‘Facebook Platform’ regels waardoor zij toegang krijgen tot de gegevens van de Bezoeker. De Bezoeker van de Website wordt daarbij door de Cyndium vennootschap gevraagd of deze de gegevens wil aanvullen of aanpassen.

Artikel 10    Niet afgeven aan derden door Bezoeker

10.1     De Bezoeker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend maken aan (een) derde(n) en is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens. Mochten deze gegevens bekend worden bij een derde dan zal de Bezoeker dit onmiddellijk  melden via info@Cyndium.nl, zodat de Cyndium vennootschap de verdere toegang van deze account blokkeert.

10.2     De betreffende Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor verlies van de bedoelde gegevens of voor enige schade en kosten die uit een dergelijk verlies voor de Bezoeker kunnen voortvloeien. De betreffende Cyndium vennootschap draagt zorg dat gegevens van de Bezoeker niet voor andere doeleinden worden afgegeven of gebruikt dan waarvoor strikt noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de algemene voorwaarden of enige koopovereenkomst, als geregeld in het privacy reglement. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van diens gebruikersnaam en wachtwoord en vrijwaart de Cyndium vennootschap volledig tegen alle schade, claims en vorderingen  terzake.

Artikel 11    Diensten door derden en privacy

11.1     Op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap worden soms diensten of aankopen aangeboden door derden, waarbij de Bezoeker doorklikt naar de website van die derde partij. Hierop ziet Hoofdstuk 5 Diensten door Derden van deze algemene voorwaarden. Of de Bezoeker wordt doorgelinkt naar een derde website wordt meestal zichtbaar in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet.

11.2     Het Privacy Beleid van Cyndium vennootschappen en deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, koopovereenkomsten of diensten geleverd door derden. De Bezoeker dient zich zelf op de hoogte te stellen van de van toepassing zijnde voorwaarden van de betreffende derde partij.

11.3     Indien op een dergelijke website van een derde aan de Bezoeker gevraagd wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voor de Bezoeker het privacy reglement en de algemene voorwaarden van die derde partij, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. Een Cyndium vennootschap is, behoudens opzet of grove schuld,  nimmer jegens de Bezoeker aansprakelijk voor de handelingen die een derde verricht met de gegevens van de Bezoeker of met betrekking tot de diensten of producten van de derde die al dan niet geleverd zijn aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die en Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via een Cyndium Website.

Artikel    12    Veiligheid

12.1    De Cyndium vennootschap hanteert veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de Website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. De Cyndium vennootschap voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. De Cyndium vennootschap neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de Bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

12.2    De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker indien een derde partij  zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de Bezoeker ondanks de redelijke maatregelen van de Cyndium vennootschap. De Cyndium vennootschap kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen aan de Bezoeker. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de Bezoeker. Mocht de Cyndium vennootschap op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de Website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de Bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

Artikel 13    Geanonimiseerde gegevens

Iedere Cyndium vennootschap is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van Bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de Website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de  Bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK 3    VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN VAN  EVENEMENTEN

Artikel 14     Algemeen

14.1     De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

14.2     Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

Artikel 15    Toegangsbewijs

15.1    Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens.

15.2    Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de Cyndium vennootschap gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

15.3    De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Cyndium vennootschap. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de Cyndium vennootschap gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen. Restitutie van een entree ticket voor een toekomstig evenement is niet mogelijk. Restitutie van een entree ticket (gebruikt of ongebruikt) na een gegeven evenement is niet mogelijk. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden als de organisatie dit aangeeft binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van een geannuleerde Evenement (dit geld dus niet voor verplaatste evenementen), op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Cyndium vennootschap (dan wel de partij die betaling voor het  ticket heeft afgehandeld)  aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. In geval van verplaatsing van het evenement is restitutie niet meer mogelijk indien de Bezoeker later reageert dan de aangeven termijn die door de organisatie is gesteld. De organisatie zal zorg dragen dat de Bezoeker altijd persoonlijk via mail (welke is gebruikt bij het kopen van de entree ticket) en via overige kanalen (persbericht officiel cyndium website en officiel social media kanalen) wordt geïnformeerd.

15.4 Dit geld strikt voor de Pandemonium editie van 28-11-2020 ,27-11-2021  en 24-09-2022 (grote editie Go hard or go home sporthallen zuid). Dit evenement (Pandemonium editie van 28-11-20 en 27-11-2021 )is door Covid verplaats en/of afgelast. De mogelijkheid om een refund aan te vragen voor deze edities is verlopen. Dit geld ook voor het evenement Pandemonium 24-09-2022 (grote editie Go hard or go home sporthallen zuid) deze is verplaats en/of afgelast. De mogelijkheid om een refund aan te vragen voor deze edities is verlopen.

15.5 Dit geld strikt voor de Pandemonium (28-11-2020,27-11-2021 en 24-09-2022 grote editie go hard or go home). Mocht dit evenement door covid of gemeente advies geen doorgang kunnen vinden dan krijgen de bezoekers de volgende opties: 

  • Ticket behouden voor een vervangende datum 2023.
  • Ticket wordt omgezet naar een voucher waarmee men merchandise of andere tickets voor evenementen van ons kan aanschaffen.
  • Refund: Indien men zelf kiest voor deze optie en er is een vervangende datum opgesteld, krijg men het geld van het entree kaart terug gestort minus de fee kosten. De aanvraag dient wel binnen de gestelde tijd te worden gedaan. Dit is binnen 14 dagen na bekendmaking dat het desbetreffende feest geen doorgang kan vinden.
  • Bezoekers die een ticket via Ticketswap of een vergelijkbare partij hebben gekocht, behouden hun ticket voor de vervangende datum. Deze bezoekers komen niet in aanmerking voor een refund of een voucher. Alleen tickets die rechtstreeks bij de officiële Cyndium website zijn gekocht zullen door ons verwerkt worden omdat wij niet de geldigheid kunnen garanderen van bij Ticketswap gekochte tickets.

Artikel    16    Fouilleren

De Cyndium vennootschap heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

Artikel    17    Verboden artikelen

17.1    Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

17.2     De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of  overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel    18    Ontzegging toegang

De Cyndium vennootschap houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement  te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Cyndium vennootschap een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Cyndium vennootschap aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

Artikel 19        Film/ en videobeelden

Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cyndium vennootschap in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

Artikel     20    Eigen risico

20.1    Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker gratis te vervoeren naar de toegangpoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van de Cyndium vennootschap in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de Cyndium vennootschap, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Cyndium vennootschap.

20.2     De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Cyndium vennootschap geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 21    Programma

De Cyndium vennootschap zal er naar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel    22    Nadere voorschriften

22.1    De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Cyndium vennootschap, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

22.2    Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 23    Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, natuurrampen, gezondheidsgevaar, door overheid & gemeente opgelegde sancties, etc., heeft de Cyndium vennootschap het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

Artikel     24    Annulering of verschuiving

24.1    De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Cyndium vennootschap hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven. Uitsluitend in geval van annulering zal de Cyndium vennootschap het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren.

24.2    Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Cyndium vennootschap (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld)  aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. In geval van verplaatsing van het evenement is Restitutie niet meer mogelijk indien de Bezoeker later reageert dan de aangeven termijn die door de organisatie is gesteld. De organisatie zal zorg dragen dat de Bezoeker altijd persoonlijk via mail en via overige kanalen wordt geïnformeerd.

Artikel     25    Beeld- en geluidsopnamen

25.1    De Cyndium vennootschap is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Cyndium vennootschap of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

25.2    De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Cyndium vennootschap en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

Artikel    26    Rookvrij Evenement

26.1    Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de Cyndium vennootschap. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Cyndium vennootschap spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding.

26.2    Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Cyndium vennootschap opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 27        Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Alleen tijdens een Evenement kunnen aangekochte consumptiemunten worden ingeruild. De Cyndium vennootschap gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Artikel 28        Festival

Alle voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op een festival  georganiseerd door een Cyndium vennootschap. Een festival kan één- of meerdaags georganiseerd Evenement zijn en kan worden georganiseerd met of zonder kampeergelegenheid.

Artikel 29        Kampeergelegenheid

De Cyndium vennootschap kan bij een Evenement tevens een kampeergelegenheid aanbieden aan Bezoekers, welk aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Voor toegang tot de kampeergelegenheid dient de Bezoeker een speciaal kampeer ticket aan te schaffen, dat bij de toegang wordt omgeruild voor een kampeer  polsbandje, waarmee de Bezoeker toegang heeft – en gedurende het Festival houdt – tot de kampeergelegenheid. In aanvulling op de voorwaarden van dit hoofdstuk, mag de Bezoeker van de kampeergelegenheid  de volgende goederen niet meenemen en/of gebruiken, ook niet op het kampeerterrein:

 1. a) Campers, caravans, bestelauto’s, busjes of andere auto’s (alle vervoersmiddelen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein);
 1. b) Kaarsen, fakkels, olie- of gaslampen, gasflessen, scherpe voorwerpen, tapinstallaties, geluidsinstallaties (anders dan een kleine radio), barbecues en/of andere kook- of keukenapparatuur (tenzij anders aangekondigd in de regels kampeerterrein als hieronder bedoeld) aggregaten of generatoren.

Artikel         30    Kampeerregels

30.1    Kamperen en slapen is uitsluitend toegestaan in tenten op het kampeerterrein en niet in auto’s of anderszins op het parkeerterrein. Alle vervoermiddelen dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein. De Bezoeker dient alle goederen die moeten worden meegenomen zelf te dragen naar het kampeerterrein.

30.2    Iedere Bezoeker van het kampeerterrein mag maximaal 3 (drie) liter aan niet-, of zwak alcoholische dranken meenemen. Strikt verboden is het meenemen van glaswerk en/of sterk alcoholische drank. Geen enkele drank – alcoholisch en/of niet alcoholisch – mag van het kampeerterrein naar het Evenementterrein worden meegenomen. Eigen eten meenemen naar het  kampeerterrein is toegestaan, dit mag echter niet meegenomen worden naar het Evenemententerrein.

30.3    De Bezoeker wordt bij de ingang van het kampeerterrein – en opnieuw bij de toegang naar het Evenemententerrein gefouilleerd en gecontroleerd.

30.4    Handel, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op parkeerterrein, kampeer– of Evenementterrein. Het bekladden van goederen is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk op daartoe aangewezen plaatsen. De Bezoeker dient iedere vorm van vuilnis in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren.

30.5    Het beklimmen van podia, hekken of stellages is niet toegestaan. Iedere overtreding van een van deze voorwaarden kan leiden tot de sanctie van verwijdering van het Evenemententerrein en/of van het kampeerterrein zonder restitutie van toegangsgeld.

30.6    De Cyndium vennootschap zal in de ‘kampeerregels’ die ter plekke worden aangeplakt c.q. worden uitgedeeld nadere praktische regels kunnen stellen ten aanzien van:

–    Gebruik douche en wasgelegenheid op de camping;

–    Verzamelen van afval;

–    Mogelijkheden voor barbecueën / koken;

–    Plaatsen tent;

–    Opvolgen aanwijzingen overheid- , beveiliging en servicemedewerkers;

–    Overige relevante aanwijzingen voor kamperen ten aanzien van overlast en dergelijke.

HOOFDSTUK 4    VOORWAARDEN VOOR AANKOPEN OP DE WEBSITE

Artikel     31    Algemeen

31.1    De voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op ieder aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst van een Bezoeker van een Product op de Website. Een dergelijk Product kan onder meer zijn: een Download, een e-ticket, een Merchandise product – waaronder een fysieke CD of DVD – of een ander Product dat wordt aangeboden.

31.2    Dit hoofdstuk en de hier bedoelde koopovereenkomsten zien alleen toe op koopovereenkomsten op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek.  Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder Product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

31.3    Alle gegevens die de Cyndium vennootschap als verkopende partij aan de Bezoeker dient af te geven volgens artikel 7: 46c Burgerlijk Wetboek zijn in deze algemene voorwaarden dan wel op de betreffende Website opgenomen. Op de Website waar de Bezoeker een Product koopt, staat vermeld:

 1. a) de identiteit van de betreffende Cyndium vennootschap – en of de Bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit dient te voldoen;
 2. b) de belangrijkste kenmerken van het Product;
 3. c) de prijs inclusief belastingen;
 4. d) de eventuele kosten van aflevering;
 5. e) de wijze van betaling en de wijze van uitvoering van de koopovereenkomst;
 6. f) de eventuele wijze van ontbinding voor fysieke Producten (welke niet geldt voor gekochte Downloads en Streaming of e-tickets of een vervoersovereenkomst);

Voorts geldt dat:

 1. g) de kosten voor het gebruik van communicatie middelen door de Cyndium vennootschap niet aan de Bezoeker worden doorgerekend;
 2. h) er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de Bezoeker naast de regel dat het aanbod uit haar aard (behalve bij Downloads en Streamings) gelimiteerd is zolang de voorraad strekt of het Product beschikbaar is;
 3. i) er geen sprake is van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

31.4    Na het sluiten van de koopovereenkomst op afstand tussen de Cyndium vennootschap en de Bezoeker, ontvangt de Bezoeker een e-mail waarin de punten hierboven a tot en met f concreet staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke Producten de koopovereenkomst door de Bezoeker kan worden ontbonden binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product. Deze wijze van ontbinding geldt evenwel niet voor de aankoop van een Download, Streaming, e-ticket, vervoersovereenkomst of enige dienst in het kader van vrijetijdsbesteding.

Artikel 32        Online aankopen Downloads en Streamings

Op de Website van de betreffende Cyndium vennootschap kan de Bezoeker Downloads en Streamings aanschaffen en in sommige gevallen gratis ontvangen of beluisteren. De te verlenen dienst van de Cyndium vennootschap op de Website bestaat er uit de Bezoeker de gelegenheid te geven muziek- en andere bestanden te Streamen en/of deze tegen een bepaalde koopprijs te Downloaden. De levering van muziek geschiedt via de internetverbinding aan de Bezoeker. Op de Website zijn Streamings gratis te beluisteren op de daar aangegeven wijze. Indien de Bezoeker een bepaald bestand wil Downloaden, dient de Bezoeker aan te geven op welke wijze voor de Download zal worden betaald.

Artikel    33    Merchandise, tickets andere producten

Op de Website van de Cyndium vennootschap kan de Bezoeker Merchandise artikelen, (e-)tickets of andere Producten aankopen waarbij de koopovereenkomst ‘op afstand’ (elektronisch) tot stand komt. Ook deze vormen van aankoop vallen onder de voorwaarden in dit Hoofdstuk. De levering van Merchandise, waaronder fysieke CD’s en DVD’s, geschiedt per gewone post aan de Bezoeker als in deze voorwaarden hieronder aangegeven.

Artikel 34     Toestemming

Indien Downloads, Streamings of Merchandise artikelen worden aangeboden op een Website geschiedt dat altijd met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken artiesten, platenmaatschappijen, auteurs en ontwerpers met wie de CYNDIUM vennootschap overeenkomsten heeft gesloten.

Artikel 35    Registratie

De Bezoeker dient geregistreerd te zijn conform de bepalingen als bedoeld in Hoofdstuk 2 van deze voorwaarden voordat enige koopovereenkomst op afstand met de Cyndium vennootschap tot stand kan komen voor een Product dat wordt aangeboden op de Website.

Artikel 36      Prijzen en kosten Downloads en Streamings

36.1    Op de Website wordt bij ieder Product duidelijk aangegeven welke prijs de Bezoeker dient te voldoen alvorens het Product kan worden gedownload. Op de Website wordt de Bezoeker tevens aangeboden meerdere Downloads tegen een “bundel” prijs aan te kopen, welke bundels verkrijgbaar zijn in verschillende hoeveelheden Downloads die men wenst te kopen.

36.2    Alle prijzen blijven gelden totdat op de Website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een Download die reeds is aangekocht maar om welke reden ook nog niet is geleverd is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen van Producten gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

36.3    Andere kosten dan de aankoopprijs voor een Download of een bundel daarvan worden aan de Bezoeker niet in rekening gebracht. De kosten van de door de Bezoeker gebruikte internetverbinding zijn voor rekening van de Bezoeker.

36.4    Van iedere Download wordt precies beschreven om welke (muziek)bestand het gaat, wie de artiest(en) is/zijn, de titel van de compositie van de Download, de tijdsduur van deze titel en in welk formaat dit kan worden aangeschaft. De Website biedt de Download aan in een MP3 formaat van minimaal 192Kbps.

36.5    De duur van het ophalen door de computer van de Bezoeker van de Download die een Cyndium vennootschap na aankoop beschikbaar heeft gesteld, is sterk afhankelijk van de soort en kwaliteit van de internetverbinding van de Bezoeker, waarvoor de Cyndium vennootschap op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Artikel 37    Prijzen en kosten Merchandise

Op de Website wordt bij ieder Product duidelijk aangegeven welke prijs de Bezoeker dient te voldoen alvorens het kan worden geleverd. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Andere kosten dan de aankoopprijs en bezorgkosten worden aan de Bezoeker niet in rekening gebracht. Alle prijzen blijven gelden totdat op de Website andere en nieuwe prijzen worden aangegeven. Ten aanzien van een Product dat reeds is aangekocht, doch om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. Alle aangegeven prijzen gelden altijd onder het voorbehoud dat de BTW ongewijzigd blijft. Wordt het BTW tarief gewijzigd dan geldt het nieuwe BTW tarief automatisch vanaf de ingangsdatum van de wettelijke aanpassing daarvan.

Artikel 38      Totstandkoming van de koopovereenkomst

38.1    Een overeenkomst tot koop en verkoop van een Product tussen de Bezoeker en een Cyndium vennootschap komt slechts tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de Website op de geëigende wijze heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de Website op juiste wijze heeft geaccordeerd en diens betaling is verricht aan de partij die de betaling namens de Cyndium vennootschap af handelt. De Cyndium vennootschap verstuurt de Bezoeker die een Product heeft aangekocht daarvan zo spoedig als mogelijk een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen.

38.2    De Cyndium vennootschap is gerechtigd bepaalde aankopen van de Bezoeker te weigeren indien zij gerede twijfels heeft of de Bezoeker aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen alsmede indien er twijfel bestaat over andere factoren die van belang zijn bij het aangaan en nakomen van de koopovereenkomst met de Bezoeker. Met een Bezoeker die de nadere  gebruiksregels heeft overtreden als bedoeld in artikel 43  en/of 54 zal iedere verdere overeenkomst worden geweigerd.

38.3    De Cyndium vennootschap draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en informatie toeziende op betalingsverkeer.

Artikel 39    Conformiteit

39.1    De Cyndium vennootschap verbindt zich jegens de Bezoeker om hem het Product te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals omschreven per Product op de Website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ die Bezoeker  virtueel heeft gevuld met een aan te schaffen Product. Merchandise Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De op de Website van een Merchandise Product zichtbare foto, indien aanwezig, geeft een redelijkerwijs zo goed als mogelijke indruk van het door de Bezoeker aan te schaffen Product.

39.2    De Bezoeker dient het aangekochte Product direct na levering te onderzoeken om te bezien of dit beantwoordt aan hetgeen de Bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, dient de Bezoeker zulks te melden binnen zeven dagen na ontvangst op het e-mail adres van de betreffende Cyndium vennootschap. Slechts indien aan de Cyndium vennootschap schriftelijk althans per e-mail is aangetoond dat het Product zonder schuld van de Bezoeker of zonder reden die voor zijn rekening of risico dient te komen, niet beantwoordt aan hetgeen door de Bezoeker werd aangekocht, heeft de Cyndium vennootschap de keuze om de aankoopprijs te restitueren of een ander Product in dezelfde soort te leveren. Voor zover een aangekocht Product niet afspeelbaar of anderszins te gebruiken is vanwege het niet voldoen aan de technische eisen welke aan  de computer of de verbinding van de Bezoeker wordt gesteld, is de Cyndium vennootschap nimmer verplicht tot restitutie of vervanging van de aankoop over te gaan.

Artikel 40    Zichttermijn Downloads

40.1    De Bezoeker kan iedere Download (in verkorte versie) een of meerdere keren gratis voorbeluisteren zonder deze aan te kopen, echter alleen en uitsluitend als Streaming (waarbij het bestand niet wordt verzonden aan de bezoeker maar vanaf de server van de Website wordt beluisterd). Door de mogelijkheid te bieden heeft de Bezoeker de mogelijkheid om de aan te kopen Download te onderzoeken op geschiktheid en voorkeur.

40.2    Vanwege de aard van het door de Cyndium vennootschap aangeboden Product als Download aan de Bezoeker – de koop op afstand van een elektronisch (muziek)bestand – kunnen eenmaal aangeschafte Downloads niet door de Bezoeker worden geretourneerd en wordt nimmer de aankoopprijs van een Download gerestitueerd tenzij de levering van de Download om andere (technische) redenen niet zou voldoen aan hetgeen de Bezoeker mocht verwachten. Aan de wettelijke zichttermijn ten aanzien van het aan te kopen Product door de Bezoeker is met het aanbieden van Streamings van alle aangeboden Downloads voldaan.

Artikel 41    Betaling

41.1    Betaling kan plaatsvinden via opdracht daartoe van de Bezoeker aan de Cyndium vennootschap of de door deze aangewezen partij die de betaling voor haar afhandelt.

41.2    De betreffende Cyndium vennootschap die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en) aan de Website. De Bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de Bezoeker bij die partij kan opvragen en voor welke inhoud de Cyndium vennootschap niet verantwoordelijk is.

41.3    Nadat de Bezoeker zijn betalingsopdracht heeft gegeven en de betaling via de derde die de betaling voor de Cyndium vennootschap afhandelt is verricht, stelt de Website de door de Bezoeker betaalde Download beschikbaar om (elektronisch) te worden opgehaald door de computer van de Bezoeker c.q. zal zij het Merchandise product gaan verzenden.

Artikel     42    Bestanden downloaden

Om de Download handelingen te verrichten is eerst nodig dat de Bezoeker bepaalde software op zijn computer heeft geïnstalleerd, welke beschikbaar wordt gesteld door de Website bij de registratie van de Bezoeker. Indien een Download of Streaming wordt aangeschaft op een Website verkoopt of levert deze Website nimmer een fysiek Product op bestelling die daarvoor in de plaats komt en verstuurt zij uitdrukkelijk geen fysieke producten aan de Bezoeker.

Artikel 43    Gebruiksrecht Download

43.1    De Bezoeker kan de gekochte Download afspelen op een computer of deze branden op een geluidsdrager. De Cyndium vennootschap die Downloads en Streamings aanbiedt garandeert niet dat de door de Bezoeker gekochte Download, nadat deze gebrand is op een bepaalde drager in een bepaald formaat,  steeds is af te spelen op iedere speler die muziek kan weergeven. Evenmin garandeert deze vennootschap dat iedere brander de data van de gekochte Download kan verwerken. Een en ander is sterk afhankelijk van de hardware, software, randapparatuur die de Bezoeker gebruikt en voor welke functionaliteit de Cyndium vennootschap op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk is.

43.2    Op de Website is een gebruiksaanwijzing opgenomen waarin precies wordt uitgelegd hoe het downloaden en streamen vanaf de Website die dat aanbiedt, werkt, aan welke vereisten de computer van de Bezoeker dient te voldoen.

43.3    De betreffende Cyndium vennootschap die Downloads en Streamings aanbiedt draagt er zorg voor dat op vragen, opmerkingen en redelijke verzoeken van de Bezoeker ten aanzien van eventuele problemen op redelijke termijn wordt gereageerd en dat deze op adequate wijze worden afgehandeld. De Bezoeker kan daarvoor contact opnemen met het e-mailadres info@Cyndium.nl.

Artikel 44    Levering Download

44.1    De levering van een aangekochte Download zal in beginsel direct geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. De Bezoeker wordt middels een zogeheten pop-up scherm, direct op de hoogte gesteld dat de Download door de Website beschikbaar is gesteld om te worden opgehaald door de computer van de Bezoeker, middels een internetverbinding. De Bezoeker dient daarbij de op dat moment aangegeven gebruiksregels te volgen en te accorderen. Op het moment dat de bezoekers aangeeft dat diens computer gereed is om de Download op te halen en te ontvangen stelt de Cyndium vennootschap de Download eenmalig beschikbaar. Voor het geven van foutieve instructies door de Bezoeker is deze zelf verantwoordelijk en is de Cyndium vennootschap niet aansprakelijk.

44.2    De Cyndium vennootschap is op geen enkele wijze gehouden anders dan op de hier aangegeven wijze de levering te verrichten of aan te vullen. Iedere (stroom)storing, gebrek of andere onmogelijkheid om de Download te ontvangen anders dan door een aanwijsbaar gebrek aan de kant van de Cyndium vennootschap is en blijft geheel voor rekening van de Bezoeker. Indien de Bezoeker bijvoorbeeld het transport tijdens de beschikbaarstelling door de Cyndium vennootschap annuleert, wordt deze niet opnieuw beschikbaar gesteld.

44.3    De Bezoeker die om welke reden ook de Download niet heeft ontvangen dan wel deze om welke reden ook niet kan gebruiken of afspelen kan evenwel voor hulp, vragen en/of opmerkingen contact opnemen met info@Cyndium.nl. Slechts indien de Cyndium vennootschap  redelijkerwijs kan aannemen dat de levering van de Download is mislukt om een andere reden dan die welke voor rekening van de Bezoeker dient te komen, stelt de Cyndium vennootschap nogmaals de Download beschikbaar aan de Bezoeker.

44.5    De Cyndium vennootschap draagt zorg voor alle redelijke inspanningen om de levering te doen conform hetgeen de Bezoeker mag verwachten. Indien nodig helpt de Cyndium vennootschap  de Bezoeker bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot de levering van Downloads door middel van beschikbaarheid via haar e-mailadres of per telefoon. De Cyndium vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade aan de computer van de Bezoeker, vervolg- of vertragingsschade, schade veroorzaakt door  stroomstoringen of een slechte verbinding via het internet.

44.6    Indien de Bezoeker met enige betaling in gebreke is, is de Cyndium vennootschap gerechtigd de betreffende overeenkomst en levering op te schorten dan wel te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, dan wel kan zij nakoming vorderen.

44.7    Indien de levering van een bepaald produkt tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de Bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, zal de Cyndium vennootschap zo snel als mogelijk de levering verrichten dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht, op verzoek van de Bezoeker via e-mail, het aankoopbedrag aan de Bezoeker retourneren.

44.8    Het kan voor komen dat zich technische problemen voordoen op de Website en op dat moment kunnen wellicht (bepaalde) bestanden op dat moment (tijdelijk) niet worden gedownload door de Bezoeker. De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de Bezoeker.

Artikel 45    Levering Merchandise

45.1    Zodra de Cyndium vennootschap betaling volledig heeft ontvangen zal zij verplicht kunnen worden tot levering van het aangekochte Product. Leveringen worden alleen gedaan naar een bestaand postadres. De Cyndium vennootschap verbindt zich jegens de Bezoeker  om het Product behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer het afleveradres in goede staat bereikt.

45.2    De levering van een aangekocht Merchandise Product zal in beginsel binnen 14 dagen geschieden nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en de betaling is ontvangen. De Bezoeker wordt door middel van een e-mail direct op de hoogte gesteld dat de overeenkomst is gesloten en het Product is betaald en zal worden verzonden. De Cyndium vennootschap zal zich steeds in redelijkheid inspannen de Producten binnen 14 dagen te leveren. Gezien de toeleveringsafhankelijkheid kunnen orders soms later worden uitgeleverd.

45.3    Indien een bepaald Product niet meer op voorraad is, wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Mocht de uitlevering langer dan 30 dagen duren, dan heeft de Bezoeker  het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken en krijgt deze het aankoopbedrag retour.

45.4    Indien de levering van een bepaald Merchandise Product tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing of anderszins en de Bezoeker heeft reeds betaald voor een bepaald product, dan zal de Cyndium vennootschap zo snel als mogelijk de levering verrichten, dan wel in geval de levering na zeven dagen nog niet is verricht, op verzoek – enkel en alleen via de helpdesk van de Bezoeker, het aankoopbedrag aan deze retourneren. De Cyndium vennootschap is nimmer aansprakelijk voor enige schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de Bezoeker.

45.5    Op bepaalde Merchandise Producten zijn veelal tevens de garantiebepalingen van de fabrikant van deze producten van toepassing. De Bezoeker kan contact opnemen met de helpdesk voor vragen over deze garantie.

Artikel     46    Retourneren van Merchandise product

46.1    De Bezoeker kan Merchandise Producten binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product retourneren, waaronder uitsluitend CD’s of DVD’s die nog verzegeld zijn. Tickets,  CD’s en DVD’s waarvan het zegel is verbroken kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen worden verzonden aan de betreffende Cyndium vennootschap, onder vermelding van het ordernummer, Postbus 1, 3640 AA Mijdrecht, Nederland.

46.2    Nadat de Cyndium vennootschap de retourzending ontvangen heeft, krijgt de Bezoeker het bedrag teruggestort op diens rekening mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de Bezoeker de redenen heeft opgegeven van het retour zenden.

HOOFDSTUK 5    VOORWAARDEN VOOR TE LEVEREN DIENSTEN OF PRODUCTEN DOOR DERDEN

Artikel 47        Voorwaarden en overeenkomsten derde partij

47.1    Middels de Website wordt de Bezoeker  in sommige gevallen doorgelinkt naar de website van een derde partij indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaalde dienst of te leveren Product.  Of er wordt doorgelinkt naar een website van een derde  wordt zichtbaar voor de Bezoeker in de status van de ‘huidige pagina’ die de Bezoeker op het scherm ziet. Tevens wordt dit zichtbaar bij het aangaan van enige koopovereenkomst op afstand door de Bezoeker met deze derde partij.

47.2    Indien de Bezoeker over gaat tot een aanschaf van een product of dienst van deze derde partij, zijn daarop de eventuele algemene voorwaarden van die partij van toepassing en wordt door de Bezoeker met deze partij een koopovereenkomst gesloten. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker.

47.3    Hoewel de Cyndium vennootschap alle derde betrokken partijen  met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker een deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar  op de website van de derde partij.

Artikel 48        Betaling van e-tickets

Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket voor een Evenement van een Cyndium vennootschap wordt de betaling voor dit Product doorgaans afgehandeld voor de Cyndium vennootschap door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten op zichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Op een e-ticket zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhave algemene voorwaarden van de Cyndium vennootschap van toepassing.

Artikel    49    Reizen, vervoer en vliegtickets

49.1    Via de Website kan de Bezoeker voor het boeken van tickets voor binnen- en buitenlandse evenementen reizen aangeboden krijgen welke worden geboekt en verzorgd door de derde partij. De Bezoeker gaat bij aankoop van een dergelijke reis een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel de Cyndium vennootschap dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij.

49.2    De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij en de Bezoeker. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar op de website van de derde partij.

Artikel 50    Aanbod standhouders op een Evenement

De Bezoeker van een Evenement van een De Cyndium vennootschap kan op dat Evenement producten of diensten krijgen aangeboden door derden/standhouders, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van kermisattracties. Hoewel de Cyndium vennootschap deze standhouders met zorg uitkiest, is de Cyndium vennootschap geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker een deze derde partij. De Cyndium vennootschap die het Evenement organiseert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een kermisattractie van deze derde. De Bezoeker vrijwaart de Cyndium vennootschap van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

(English version)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS CYNDIUM COMPANIES WITH INDIVIDUALS

Chapter 1 General

Chapter 2 Privacy and visitor registration conditions

Chapter 3 Terms and conditions for visiting events

Chapter 4 Terms and conditions for online purchases of downloads and merchandise

Chapter 5 Terms and conditions for services or products to be provided by third parties

Chapter 6 Final provisions

CHAPTER 1 GENERAL

Article 1 Cyndium and these general terms and conditions

1.1 These general terms and conditions are used by one or more companies which may use the name Cyndium this applies to the following companies: Energetic Dance Company B.V. hereinafter referred to as Cyndium. Hereafter each company using these terms and conditions will always be referred to as a “Cyndium company”.  Each Cyndium company shall use these terms and conditions itself towards the other party/consumer and have them available on its Website and send them free of charge upon request of an interested party. The Cyndium company referred to herein is therefore the “user” of the general terms and conditions within the meaning of Article 6: 231 sub b of the Dutch Civil Code.  Cyndium itself is never party to any agreement with the other party nor user of these general terms and conditions within the meaning of the law and Cyndium is therefore never party to any dispute nor liable to the other party under these general terms and conditions.

1.2 The Cyndium company is located at Herengracht 403, 1017 BP Amsterdam, the Netherlands. The Cyndium company can be reached at the e-mail address: info@cyndium.com and telephone number: 0622051585.

1.3 These general terms and conditions apply exclusively to individuals and expressly not to parties in their capacity as professional contracting parties in relation to any Cyndium company. Legal relationships between a Cyndium company and a professional contracting party shall be subject to Cyndium general terms and conditions other than these.

1.4 These terms and conditions shall apply between online visitors to any website of the relevant Cyndium company. Also, these terms and conditions apply between visitors to any event organised by the respective Cyndium company. Both types of visitors are meant by the definition “Visitor”. The Visitor may also be the natural person and consumer who enters into a purchase agreement with a Cyndium company to which the rules of Book 7 Civil Code for the consumer purchase as the rules of Book 6: 227a and b Civil Code for the formation of agreement through electronic means as the distance purchase agreement of Article 7: 46a Civil Code apply.

Article 2 Know-how and application of these General Terms and Conditions

2.1 These General Terms and Conditions have been filed with the Chamber of Commerce by Cyndium. under number 68707657 any Visitor may request them and take note of their contents. These terms and conditions will also be sent free of charge to anyone upon request. Such a request may be submitted by e-mail to: info@cyndium.com

2.2 These general terms and conditions are also available electronically on the Website and the Visitor may save the terms and conditions for later perusal as referred to in article 6: 243 paragraph 2 of the Dutch Civil Code.

2.3 The Website of the relevant Cyndium company clearly indicates the address and contact details of the relevant Cyndium company responsible for the content of its Website.

2.4 The Cyndium company also refers, where reasonably possible, to the general terms and conditions on an admission ticket for an Event. The Visitor may also take note of the general terms and conditions when entering an Event, where these terms and conditions – or at least an extract thereof – are visible at the entrance.

2.5 Upon any purchase of a good or purchase of a service via a Website and upon registration of the Visitor on the Website, the Visitor will have the opportunity to take cognisance of the general terms and conditions before proceeding to conclude an agreement electronically.

Article 3 Definitions

“General Terms and Conditions”:

These general terms and conditions apply to any legal relationship between a consumer (hereinafter the Visitor) and a Cyndium ‘company’ ( Energetic Dance Company B.V. ) in relation to the subjects regulated in these terms and conditions. They form an indissoluble whole with all agreements concerning purchase, donation and delivery of products and services through the Website. The general terms and conditions apply in accordance with the provisions of Article 6: 231 – 234 of the Civil Code. These general terms and conditions correspond to requirements set by laws and regulations for distance purchase agreements.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Article 3 Definitions

“General Terms and Conditions”:

These general terms and conditions apply to any legal relationship between a consumer (hereinafter the Visitor) and a Cyndium ‘company’ ( Energetic Dance Company B.V. ) in relation to the subjects regulated in these terms and conditions. They form an indissoluble whole with all agreements concerning purchase, donation and delivery of products and services through the Website. The general terms and conditions apply in accordance with the provisions of Article 6: 231 – 234 of the Civil Code. These general terms and conditions correspond to requirements set by laws and regulations for distance purchase agreements.

“Cyndium company”:

The relevant (small), subsidiary and/or sister company of the private limited company Cyndium . in Amsterdam which is user of these general terms and conditions towards the Visitor of its Website or its Event for which this company is responsible in all respects. The respective Cyndium company has its own activities, such as its own website or Event;

“Website”:

Any website of any Cyndium company ( Energetic Dance Company B.V.)as operated and offered by such legal entity, to which website these general terms and conditions apply and on which may be offered – whether or not for a fee: news, promotions, contests, competitions, information, downloads and streamings, merchandise, CDs, a forum or social network and on which may be offered various third party services relating to the sale of tickets, sale of tickets or hotel rooms or other services or products;

“Third Party Services”:

Services and products of third parties offered on, or via, a Website which become visible to the Visitor by means of clicking through to a page of such third party within the Website or by means of a hyperlink to a subsequent webpage, to which services and products of the third party are always subject to the general terms and conditions of the relevant provider of services and products towards the Visitor and must be accepted by the Visitor before a product or service is purchased;

“Visitor”:

The visitor to a Website and/or to an Event, or a purchaser of a Product on the Website, according to the purport of the provision in these terms and conditions. The visitor is always a consumer who is not acting in the exercise of a profession or business or on its behalf and the visitor is the person referred to by law as the “other party” in Article 6: 231 sub c of the Civil Code;

“Event”:

Any event – including a festival and any associated camping facility – organised by a Cyndium company in the Netherlands for its account and risk and for which such Cyndium company uses the present terms and conditions towards Visitors;

“Product”:

A product offered by a Cyndium company to the Visitor on the Website which may consist of a digital (not physical) product such as a Download, Streaming or an e-ticket or a Merchandise product ordered via the Internet but physically sent to the Visitor.

“Merchandise”:

A physical product, such as an item of clothing, bearing a brand, name, logo or any artist name of or under the control of any Cyndium Company, or a physical CD or DVD/BluRay (therefore a physical sound or image carrier) which product is sold through an online web shop of a Cyndium Company and delivered to the Visitor by regular mail, to which purchase certain specific conditions apply;

“Download”:

Digital file – usually music or video file – from the Website to be downloaded via the Internet via a connection by the Visitor’s computer at the Visitor’s request, which is usually offered by a Website against payment and which is in MP3 format with a minimum of 192 Kbps; .

“Streaming”:

Listening to, playing and/or viewing a file on the Website via the Internet via a connection by the Visitor’s computer, without transporting that file to the Visitor’s computer;

Article 4 Amendment of terms and conditions

These general terms and conditions may be amended from time to time. An amended version will then be published on the Website and deposited with the Amsterdam Chamber of Commerce. The amended terms and conditions will apply from the date of publication. If the Visitor does not wish to accept the amended terms and conditions, he/she should immediately stop using and visiting the Website or purchasing products or services from a Cyndium company.

CHAPTER 2 PRIVACY PROVISIONS AND VISITOR REGISTRATION

Article 5 Privacy provisions

5.1 The privacy provisions in these general terms and conditions correspond to the ‘privacy policy’ as it is also applied and announced separately on each website of the respective Cyndium Company.

5.2 The Cyndium Company respects the privacy of each Visitor and shall ensure that the Visitor’s personal information is kept confidential and handled with care.

5.3 The data of the Visitor will be stored and used by the respective Cyndium Company in order to make the delivery of Products and related services as quick and easy as possible and thus execute any agreement. In doing so, the Website recognises the Visitor for a subsequent visit by means of a so-called ‘cookie’. Insofar as necessary, the Visitor hereby grants permission for the use of ‘cookies’ by accepting these general terms and conditions.

5.4 In addition, the data of the Visitor to a Website are stored and used insofar as the Visitor has registered within a forum, within the sharing of data in the environment of a social medium such as Facebook or Twitter and for sending a newsletter. The data is also used to:

(a) inform the Visitor about questions they have asked;
b) send material, a Product or information requested or purchased by the Visitor;
c) to draw the Visitor’s attention to promotions, competitions or contests;
d) to adapt the information on the Website for the Visitor;
e) for administrative processing of transactions and payments;
f) for fraud and infringement prevention;
for any other legal purpose, such as a request from the government or Police.

5.5 It is possible that the Website may use the Visitor’s data to recommend to the Visitor other Products that are consistent with previously purchased Products. Data on the use of the Website is used by Cyndium company for further development and improvement of the Website.

5.6 For the actions referred to in Article 5.4, the Visitor shall register and create an account on the Website, whereby (possibly) username, password, name, address, place of residence, date of birth, gender, (mobile) phone number and e-mail address are recorded and kept by a Cyndium company and used for making purchases of a Product on the Website.

5.7 The Visitor who has registered thereby gives his/her consent that Cyndium Companies or affiliated third parties may send him/her information by e-mail or by post. The information that the Cyndium Company requests (or will request in the future) from the Visitor is not the same each time and varies according to the application on the Website.

Article 6 Transmission of further information

On a Website, the Visitor is given the opportunity to indicate whether a Cyndium company may use his/her data to send information on events, releases, offers, promotions and other websites to be held. Any Cyndium company may share the Visitor’s data with other companies belonging to the same group after obtaining this consent. There is also the possibility of requesting permission if the Visitor wishes to receive information about activities of third parties, such as sponsors of a Cyndium company or its affiliates. If such permission is granted, the Cyndium Company may share the Visitor’s data with these third parties.  The Visitor has the possibility to withdraw this permission at any time by sending an e-mail to info@Cyndium.nl with the text “delete data”.

Article 7 Forum

7.1 The Visitor can sign up on a Website for a Forum (such as but not limited to “Party Book”) where information can be exchanged with other visitors and with a Cyndium company. By signing up for this, the Visitor gives his irrevocable consent to the relevant Cyndium companies to store the Visitor’s personal data and to display the messages sent by the Visitor – with username, character or any photograph – on the Website. On the Forum of a Website, the Visitor can participate in discussions, write and read responses from others regarding certain topics (‘topics’).

7.2 The Visitor is himself or herself responsible for the content of the messages sent by him or her and fully indemnifies the Cyndium Company against all damages, claims and demands in this respect. The Visitor’s messages on a Forum must not be offensive or insulting and the Visitor who does not comply with these conditions may be removed from the Forum.

Article 8 Accessing data through social network accounts

8.1 Each time a Visitor registers on a Website, he or she can enter data by transferring the data of his or her already completed account with a social network (such as Facebook, Instagram,Twitter) to the Website and changing or completing it. If one of the logos of the ‘social media’ networks is clicked, the data that the Visitor shares with ‘Everyone’ within the chosen social medium will also be shared with the relevant Website of the Cyndium company concerned, for which the Visitor grants his/her consent.

8.2 The Visitor can set the privacy applications themselves through their Facebook, Twitter or other account of a social medium. The sharing of this data from an account of a social medium is expressly subject to the general terms and conditions of that third party such as Facebook or Twitter. The relevant Cyndium company thereby uses the ‘Facebook Platform’ rules by which they gain access to the Visitor’s data. The Visitor to the Website is thereby asked by the Cyndium company whether they wish to complete or amend the data.

Article 10 Non-disclosure to third parties by Visitor

10.1 The Visitor may not disclose his/her user name and password to any third party or parties and is at all times responsible and liable for the loss of this information. Should these details become known to a third party, the Visitor shall report this immediately via info@Cyndium.nl, so that the Cyndium Company will block further access to this account.

10.2 The Cyndium company concerned shall never be liable for the loss of the said data or for any damage and costs that may arise from such loss for the Visitor. The Cyndium company concerned shall ensure that data of the Visitor is not given or used for other purposes than strictly necessary within the framework of the execution of the general terms and conditions or any purchase agreement, as regulated in the privacy regulations. The Visitor is himself responsible for keeping his user name and password secret and fully indemnifies the Cyndium company against all damages, claims and demands in this respect.

Article 11 Services by third parties and privacy

11.1 On the Website of the respective Cyndium Company, services or purchases are sometimes offered by third parties, whereby the Visitor clicks through to the website of that third party. This is covered by Section 5 Services by Third Parties of these general terms and conditions. Whether the Visitor is linked through to a third-party website is usually visible in the status of the ‘current page’ that the Visitor sees on the screen.

11.2 The Privacy Policy of Cyndium companies and these general terms and conditions do not apply to websites, purchase agreements or services provided by third parties. The Visitor should inform himself/herself of the applicable terms and conditions of the relevant third party.

11.3 If on such third party website the Visitor is asked to enter data, this will be done at his/her own risk and the Visitor will be subject to the privacy regulations and general terms and conditions of that third party, which will be listed on the website of that third party. A Cyndium company shall never be liable to the Visitor, except in the case of intent or gross negligence, for the actions carried out by a third party with the Visitor’s data or in relation to the third party’s services or products which may or may not have been delivered to the Visitor. Any purchase, delivery, order made by and Visitor with the third party shall constitute an agreement between the third party and the Visitor, regardless of whether the Visitor arrives at the third party’s website through a Cyndium Website.

Article 12 Security

12.1 The Cyndium Company employs security measures to protect personal data on the Website and its servers in accordance with the latest state of technology that is reasonably affordable and customary in the industry. The Cyndium company thus complies with the legal requirements from EU privacy directive and Dutch legislation. The Cyndium Company takes all reasonable measures so that only relevant parties who have obtained permission from the Visitor or who are required in the execution of any agreement can view and use the information.

12.2 The Cyndium Company shall never be liable for any damages of the Visitor if a third party unlawfully accesses the Visitor’s personal data despite the reasonable measures taken by the Cyndium Company. Due to the nature of internet use and sending data over the internet, the Cyndium Company cannot guarantee a completely secure environment for the personal data to the Visitor. Any transmission of personal data over the Internet is ultimately at the Visitor’s own risk. Should the Cyndium Company at any time be confronted with an information leak as a result of which personal data are taken by third parties, or the Website is hacked or any other illegal act whereby personal data are taken without its consent, it shall, as far as reasonably possible, inform the Visitor immediately.

Article 13 Anonymised data

Each Cyndium company is entitled to use anonymised data of Visitors obtained through services, purchases or the Website to provide advertisers with insight into traffic on the Website and statistics. The Visitor’s personal data are not disclosed in this context. If necessary, the Visitor grants permission for this by accepting these general terms and conditions.

CHAPTER 3 CONDITIONS FOR VISITING EVENTS

Article 14 General

14.1 The General Terms and Conditions in this chapter apply to all Admission Tickets and therefore form an inseparable whole with all agreements concerning the sale, donation and delivery of Admission Tickets for the Events, wherever and at whatever location they are held or to be held.

14.2 By obtaining and/or using an admission ticket and/or entering the location of the Event and/or taking note of these terms and conditions via the Website, the Visitor accepts the contents of these terms and conditions. This also applies if the acquisition of an admission ticket has been effected in any way via third parties.

Article 15 Admission Ticket

15.1 Admission to the Event shall only be obtained on presentation of a valid Admission Ticket. Admission to the Event shall only be granted to persons aged 18 or older. Persons wishing to enter may be requested and will then be required to show their identification due to verification of said age limit.

15.2 Persons under the age of 18 will be refused entry to the Event without further ado, without the Cyndium Company being obliged to refund the entry fee.

15.3 The admission tickets are and shall remain the property of the Cyndium Company. It is prohibited to resell the admission tickets for the Event in any way to third parties and/or to offer the admission tickets for sale in any way to third parties and/or to provide the admission tickets for or within the framework of commercial purposes. If this prohibition is violated, the Cyndium Company is entitled to refuse admission to the Event and to recover all resulting damages from the Visitor. Refund of an entry ticket for a future Event is not possible. Refund of an entry ticket (used or unused) after a given Event is not possible. Refunds will only be made if the organisation indicates this within a reasonable period which takes place after the date of a cancelled Event (this does not apply to rescheduled events), on presentation by the Visitor of a valid admission ticket, in the manner indicated and to be announced by the Cyndium company (or the party who has handled payment for the ticket) through channels to be announced by it. In the event of the event being moved, refunds will no longer be possible if the Visitor responds later than the indicated deadline set by the organisation. The organisation will ensure that the Visitor is always informed personally via e-mail (which was used when purchasing the admission ticket) and via other channels (press release on the official cyndium website and official social media channels).

15.4 This applies strictly to the Pandemonium edition of 28-11-2020,27-11-2021 and 24-09-2022 (grand edition Go hard or go home sporthallen zuid). This event (Pandemonium edition of 28-11-20 and 27-11-2021 )has been moved and/or cancelled by Covid. The opportunity to apply for a refund for these editions has expired. This also applies to the event Pandemonium 24-09-2022 (large edition Go hard or go home sporthallen zuid) this has been moved and/or cancelled. The possibility to request a refund for these editions has expired.

15.5 This is strictly for the Pandemonium (28-11-2020,27-11-2021 and 24-09-2022 grand edition go hard or go home). Should this event be unable to go ahead due to covid or municipal advice, visitors will be given the following options:

Ticket retained for a replacement date 2023.
Ticket converted to a voucher with which one can purchase merchandise or other tickets for events from us.
Refund: If one chooses this option and a replacement date is set up, one will be refunded the money of the entry ticket minus the fee cost. However, the request must be made within the stipulated time. This is within 14 days of the announcement that the relevant party cannot go ahead.
Visitors who bought a ticket via Ticketswap or a similar party will keep their ticket for the replacement date. These visitors are not eligible for a refund or voucher. Only tickets purchased directly from the official Cyndium website will be processed by us as we cannot guarantee the validity of tickets purchased from Ticketswap.
Article 16 Search

The Cyndium Company has the right to search Visitors to the Event prior to entering and/or during the Event (or have them searched). Any Visitor who does not submit to this may be refused entry to the Event without entitlement to a refund of the entry fee or may be removed immediately.

Article 17 Prohibited articles

17.1 It is prohibited to bring professional photographic, film and/or sound and/or other recording equipment of any nature whatsoever, glassware, plastic bottles, drinks, food, drugs, cans, fireworks, animals, weapons and/or dangerous objects (including – but not limited to – aerosols or CS gas), for oneself or for another person to – or to have in one’s possession at – the place where the Event is taking place, to use these before or during an Event, under penalty of confiscation. Confiscated goods will not be returned.

17.2 The Visitor who violates this prohibition may furthermore be refused (further) admission without entitlement to a refund of the admission fee, or may be removed from the Event and/or handed over to the Police. Confiscated goods will be destroyed.

Article 18 Denial of admission

In general, the Cyndium Company reserves the right to deny certain persons (further) admittance to the Event or to remove them from the Event, if in its opinion this is necessary to maintain public order and safety during the Event. This shall also apply if, in the opinion of the Cyndium Company, a Visitor wears or carries any item of clothing, texts or signs which, in the opinion of the Cyndium Company, could be offensive, discriminatory, insulting or causing aggression or unrest for other Visitors and for disrobing during the Event (including – but not limited to – for example a bared upper body).

Article 19 Film and video images

Recording of the Event without the express prior written consent of the Cyndium company in any form whatsoever, including photographing, filming and making sound and/or visual recordings, is prohibited, as is the printing and/or copying from the programme (booklet), posters and other printed matter.

Article 20 Own risk

20. 1 Entering the place where the Event takes place, including any shuttle buses that are used to transport the Visitor free of charge to the entrance gate of the Event, as well as attending the Event, is done by the Visitor at his/her own risk, whereby the possible liability of the Cyndium company shall in any case always be limited to the amount paid out by its insurer in the case in question on account of damage to persons or costs incurred as a result of the aforementioned entering or attending, such as for example – but not limited to – hearing impairments, visual impairments and other physical disorders or damage to goods of the Visitor, caused by whatever reason, including those resulting from actions of other visitors, actions of the Cyndium company, its personnel and/or third parties engaged by it, such as exhibitors, except for the possible case of gross intent or deliberate recklessness of (the management of) the Cyndium company.

20.2 The Visitor is expressly aware that loud music will be played during the Event. The Cyndium Company advises Visitors to give their hearing a rest from time to time during the Event by going to an area where no music is played and to wear hearing protection at all times.

Article 21 Programme

The Cyndium Company will strive to ensure that the programme of the Event will be carried out as much as possible according to the announced schedule. However, it shall not be liable for deviations therein and damage which may arise as a result for Visitors and/or third parties. The Cyndium Company is not liable for the content and manner of execution of the programme of the Event, expressly including the length of the programme.

Article 22 Further regulations

22.1 The Visitor of the Event shall be obliged to comply with the regulations, house rules and/or changes thereof and instructions of the Cyndium Company, the carrier carrying out the shuttle traffic, the operators of the place where the Event is held, the public order personnel, the fire brigade, police and other authorised persons.

22.2 Violation of an order or prohibition will result in the immediate removal of the Visitor by the order staff. For each Event, specific rules may apply to the event site or location, which rules will be made known on site. If possible, such rules will also be made known in advance on the Website of the Cyndium Company concerned.

Article 23 Force majeure

In case of force majeure in the broadest sense of the word, including in this context illness and/or cancellation of the artist(s), strikes, fire, bad weather conditions, natural disasters, health hazards, sanctions imposed by the government & municipality, etc., the Cyndium company has the right to reschedule the Event to another date or another location or to cancel the Event.

Article 24 Cancellation or rescheduling

24.1 The Cyndium Company shall not be liable for any damage caused by cancellation or rescheduling as mentioned above. In case of rescheduling or cancellation of the Event as referred to above, the Cyndium Company shall give as much publicity as possible in the manner it deems appropriate. Only in case of cancellation will the Cyndium Company refund the entry fee, but not the box office/administration fees to the Visitor on request.

24.2 Refunds will only be made within a reasonable period taking place after the date of the cancelled Event, upon presentation by the Visitor of a valid admission ticket, on and to the manner indicated and to be announced by the Cyndium Company (or the party that has handled payment for the ticket) through channels to be announced by it. In the event of the event being moved, Refunds will no longer be possible if the Visitor responds later than the indicated deadline set by the organisation. The organisation will ensure that the Visitor is always informed personally by e-mail and other channels.

Article 25 Image and sound recordings

25.1 The Cyndium Company is entitled to make visual and/or sound recordings of the Event and the Visitors thereof and to reproduce and/or publish these recordings in whatever form and in whatever way. By acquiring an admission ticket for the Event and/or by entering the location of the Event, the Visitor unconditionally grants permission to make the aforementioned recordings and to edit, publish and exploit them, all in the broadest sense of the word, without the Cyndium Company or any of its affiliated companies owing or being due any compensation to the Visitor.

25.2 The Visitor hereby irrevocably waives any interest he/she might have in the aforementioned recordings. Insofar as the Visitor is entitled to any neighbouring and/or copyright and/or portrait rights in the aforementioned recordings, he/she hereby transfers these rights to the Cyndium Company without any restriction and hereby irrevocably waives his/her moral rights or will not invoke them.

Article 26 Smoke-free Event

26.1 Visitors are prohibited from smoking at an Event organised indoors at a venue by the Cyndium Company. Smoking is permitted only in the designated smoking areas. The Cyndium Company shall make reasonable efforts to point out this smoke-free character to Visitors, but cannot guarantee that the Event is completely smoke-free. If the Event is not entirely smoke-free, the Visitor will never be entitled to a refund of the admission fee or any other compensation.

26.2 If a smoking order or smoking prohibition is violated, the security personnel will immediately remove the Visitor and any fines imposed on the Cyndium Company by the Visitor as a result of the violation will be recovered from the Visitor.

Article 27 Consumption tokens

Consumption tokens purchased during an Event are only valid during the Event in question. Consumption tokens purchased during an Event can only be exchanged. The Cyndium Company will never refund the purchase amount of the consumption tokens after the end of the Event.

Article 28 Festival

All terms and conditions of this chapter are explicitly also applicable to a festival organised by a Cyndium company. A festival may be a one-day or multi-day organised Event and may be organised with or without camping facilities.

Article 29 Camping facility

The Cyndium Company may also offer a camping facility to Visitors at an Event, which offer shall be valid while stocks last. For access to the camping facility, the Visitor must purchase a special camping ticket, which will be exchanged for a camping wristband at the time of entry, with which the Visitor will have – and keep during the Festival – access to the camping facility. In addition to the terms of this section, the Visitor to the camping facility may not take and/or use the following goods, including on the camping area:

(a) Campers, caravans, vans, vans or other cars (all means of transport must be parked in the designated parking area);
b) Candles, torches, oil or gas lamps, gas bottles, sharp objects, tap installations, sound installations (other than a small radio), barbecues and/or other cooking or kitchen equipment (unless otherwise announced in the camping ground rules as referred to below) generators or generators.
Article 30 Camping Rules

30.1 Camping and sleeping is only allowed in tents on the camping site and not in cars or otherwise on the parking area. All means of transport must be parked on the car park. The Visitor must carry all goods to be taken to the camping area himself.

30.2 Each Visitor to the camping ground may bring a maximum of 3 (three) litres of non-, or weakly alcoholic drinks. Strictly prohibited is the bringing of glassware and/or strong alcoholic beverages. No drink – alcoholic and/or non-alcoholic – may be taken from the camping ground to the Event Grounds. Bringing your own food to the camping site is permitted, however, this may not be taken to the Event Site.

30.3 Visitors will be searched and checked at the entrance to the camping site and again at the entrance to the Event Grounds.

30.4 Trading, in whatever form, is not permitted on the car park, camping site or Event Grounds. The daubing of goods is not permitted, except expressly in designated places. The Visitor must deposit any form of rubbish in the waste bins provided for that purpose.

30.5 Climbing stages, fences or scaffolding is not permitted. Any breach of any of these conditions may result in the sanction of removal from the Event Grounds and/or camping area without refund of entry fees.

30.6 The Cyndium Company will be able to lay down further practical rules in the ‘camping rules’ which will be posted or distributed on site with regard to:

– Use of shower and washing facilities at the campsite;

– Waste collection;

– Barbecuing/cooking facilities;

– Placing a tent;

– Following instructions from government, security and service staff;

– Other relevant camping instructions regarding nuisance and the like.

CHAPTER 4 CONDITIONS FOR PURCHASES ON THE WEBSITE

Article 31 General

31.1 The conditions in this chapter apply to every offer, acceptance and every purchase agreement by a Visitor of a Product on the Website. Such Product may include, inter alia, a Download, an e-ticket, a Merchandise product – including a physical CD or DVD – or any other Product offered.

31.2 This chapter and the purchase agreements referred to herein only apply to distance purchase agreements, i.e. agreements concluded via the Internet (confirmed by e-mail) as referred to in Article 6: 227a and/or 7: 46a (Consumer Purchase) Civil Code.  These general terms and conditions comply with requirements set by laws and regulations for distance purchase agreements. Each Product is offered while stocks last.

31.3 All information that the Cyndium company as selling party must provide to the Visitor according to article 7: 46c of the Dutch Civil Code is included in these general terms and conditions or on the relevant Website. The Website on which the Visitor purchases a Product states:

(a) the identity of the Cyndium company concerned – and whether the Visitor must pay the price in full or in part in advance;
(b) the main features of the Product;
(c) the price including taxes;
(d) the cost of delivery, if any;
e) the method of payment and the manner of execution of the purchase agreement;
f) the method of dissolution, if any, for physical Products (which does not apply to purchased Downloads and Streaming or e-tickets or a transport contract);
Furthermore:

(g) the costs for the use of communication means by the Cyndium Company will not be charged to the Visitor;
h) there is no specific time limit for acceptance of the offer by the Visitor in addition to the rule that the offer is by its nature (except for Downloads and Streamings) limited while stocks last or the Product is available;
(i) there is no agreement for continuous or periodic delivery.
31.4 After the conclusion of the distance purchase agreement between the Cyndium Company and the Visitor, the Visitor will receive an e-mail in which the points above a to f are concretely completed and where it is stated that for physical Products the purchase agreement can be dissolved by the Visitor within seven working days after receipt of the Product. However, this method of cancellation does not apply to the purchase of a Download, Streaming, e-ticket, transport contract or any service in the context of leisure activities.

Article 32 Online purchases Downloads and Streamings

On the Website of the respective Cyndium company, the Visitor can purchase Downloads and Streamings and in some cases receive or listen to them free of charge. The service to be provided by the Cyndium company on the Website consists of giving the Visitor the opportunity to Stream music and other files and/or to Download them for a certain purchase price. The delivery of music is made via the Internet connection to the Visitor. Streamings can be listened to free of charge on the Website in the manner indicated there. If the Visitor wishes to Download a particular file, the Visitor must indicate the manner in which the Download will be paid for.

Article 33 Merchandise, tickets other products

On the Website of the Cyndium Company, the Visitor can purchase Merchandise articles, (e-)tickets or other Products whereby the purchase agreement is concluded ‘at a distance’ (electronically). These forms of purchase are also subject to the conditions in this Chapter. The delivery of Merchandise, including physical CDs and DVDs, is made by ordinary post to the Visitor as specified in these terms and conditions below.

Article 34 Consent

If Downloads, Streamings or Merchandise items are offered on a Website, this shall always take place with the express consent of all artists, record companies, authors and designers concerned with whom the CYNDIUM company has concluded agreements.

Article 35 Registration

The Visitor must be registered in accordance with the provisions referred to in Chapter 2 of these terms and conditions before any distance purchase agreement can be concluded with the Cyndium company for any Product offered on the Website.

Article 36 Prices and costs Downloads and Streamings

36.1 On the Website, each Product shall clearly indicate the price to be paid by the Visitor before the Product can be downloaded. The Website also offers the Visitor to purchase multiple Downloads at a “bundle” price, which bundles are available in different quantities of Downloads one wishes to purchase.

36.2 All prices remain valid until different and new prices are indicated on the Website. In respect of a Download that has already been purchased but for whatever reason has not yet been delivered, no interim price change is possible. All prices indicated for Products are always subject to VAT remaining unchanged. If the VAT rate is changed, the new VAT rate applies automatically from the effective date of its legal adjustment.

36.3 Costs other than the purchase price for a Download or a bundle thereof shall not be charged to the Visitor. The costs of the internet connection used by the Visitor shall be borne by the Visitor.

36.4 Each Download is described exactly what (music) file it concerns, who the artist(s) is/are, the title of the composition of the Download, its duration and in which format it can be purchased. The Website offers the Download in an MP3 format of at least 192Kbps.

36.5 The duration of retrieval by the Visitor’s computer of the Download made available by a Cyndium Company after purchase is highly dependent on the type and quality of the Visitor’s internet connection, for which the Cyndium Company is in no way responsible or liable.

Article 37 Prices and costs of Merchandise

On the Website, each Product will clearly indicate the price the Visitor must pay before it can be delivered. All prices are inclusive of VAT and exclusive of delivery costs. The Visitor will not be charged any costs other than the purchase price and delivery costs. All prices remain valid until other and new prices are indicated on the Website. No interim price change is possible with respect to a Product that has already been purchased, but for whatever reason has not yet been delivered. All prices quoted are always subject to VAT remaining unchanged. If the VAT rate is changed, the new VAT rate shall apply automatically from the effective date of its legal adjustment.

Article 38 Realisation of the purchase agreement

38.1 An agreement for the purchase and sale of a Product between the Visitor and a Cyndium Company shall only be concluded after the Visitor has accepted the offer on the Website in the appropriate manner, has properly approved the purchase procedures on the Website and his payment has been made to the party handling the payment on behalf of the Cyndium Company. The Cyndium Company shall send the Visitor who has purchased a Product a confirmation thereof by e-mail as soon as possible that the purchase agreement has been concluded or shall have such an e-mail sent.

38.2 The Cyndium Company is entitled to refuse certain purchases from the Visitor if it has reasonable doubts about the Visitor’s ability to meet his/her financial obligations as well as if there are doubts about other factors that are important in entering into and fulfilling the purchase agreement with the Visitor. With a Visitor who has violated the further rules of use as referred to in Article 43 and/or 54, any further agreement will be refused.

38.3 The Cyndium Company shall ensure technical and organisational measures to secure the electronic transmission of personal information and information supervising payment transactions.

Article 39 Conformity

39.1 The Cyndium Company undertakes to the Visitor to deliver to him the Product in the description, quality and quantity as described per Product on the Website and in the list of the ‘shopping cart’ that Visitor has virtually filled with a Product to be purchased. Merchandise Products are delivered subject to customary tolerances for sizes, colours and quantities, unless expressly agreed otherwise. The photograph visible on the Website of a Merchandise Product, if present, reasonably gives the best possible impression of the Product to be purchased by the Visitor.

39.2 The Visitor should examine the purchased Product immediately after delivery to see whether it corresponds to what the Visitor has ordered and purchased. If it does not, the Visitor must notify the same within seven days of receipt at the e-mail address of the Cyndium Company concerned. Only if it has been demonstrated to the Cyndium Company in writing or at least by e-mail that the Product does not correspond to what was purchased by the Visitor through no fault of the Visitor or for no reason that should be for the Visitor’s account or risk, the Cyndium Company shall have the choice of refunding the purchase price or supplying another Product of the same kind. Insofar as a purchased Product cannot be played or used in any other way because it does not meet the technical requirements of the computer or connection of the Visitor, the Cyndium Company shall never be obliged to refund or replace the purchase.

Article 40 Viewing period Downloads

40.1 The Visitor may preview any Download (in abridged version) one or more times free of charge without purchasing it, but only and exclusively as Streaming (where the file is not sent to the Visitor but is listened to from the Website’s server). By offering the option, the Visitor has the opportunity to research the Download to be purchased for suitability and preference.

40.2 Due to the nature of the Product offered by the Cyndium Company as a Download to the Visitor – the remote purchase of an electronic (music) file – once purchased Downloads cannot be returned by the Visitor and the purchase price of a Download will never be refunded unless the delivery of the Download would not meet what the Visitor could expect for other (technical) reasons. The statutory approval period in respect of the Product to be purchased by the Visitor has been met with the provision of Streamings of all Downloads offered.

Article 41 Payment

41.1 Payment may be made by order to that effect from the Visitor to the Cyndium company or the party designated by it to handle the payment on its behalf.

41.2 The relevant Cyndium company operating the Website shall in no way be liable for any errors, failures or defects in or in the payment made by such third party or parties to the Website. The Visitor is bound by a standard agreement with such party handling the payment to the general terms and conditions applied by such party, which the Visitor can request from such party and for which content the Cyndium Company is not responsible.

41.3 After the Visitor has given his payment order and the payment has been made through the third party handling the payment for the Cyndium Company, the Website will make the Download paid for by the Visitor available to be retrieved (electronically) by the Visitor’s computer or will start shipping the Merchandise product.

Article 42 Downloading files

In order to perform the Download operations, it is first necessary that the Visitor has installed certain software on his computer, which is made available by the Website upon registration of the Visitor. If a Download or Streaming is purchased on a Website, this Website never sells or delivers a physical Product on order that replaces it and expressly does not send any physical products to the Visitor.

Article 43 Right of use Download

43.1 The Visitor may play the purchased Download on a computer or burn it onto a sound carrier. The Cyndium company offering Downloads and Streamings does not guarantee that the Download purchased by the Visitor, after it has been burned onto a particular carrier in a particular format, can always be played on any player capable of playing music. Nor does it guarantee that every burner will be able to process the data of the Download purchased. This is highly dependent on the hardware, software, peripherals used by the Visitor and for which functionality the Cyndium Company is in no way responsible nor liable.

43.2 The Website includes a user manual explaining exactly how downloading and streaming from the Website offering that works, what requirements the Visitor’s computer must meet.

43.3 The relevant Cyndium company offering Downloads and Streamings shall ensure that questions, comments and reasonable requests from the Visitor in respect of any problems are responded to within a reasonable time and dealt with appropriately. For this purpose, the Visitor may contact the e-mail address info@Cyndium.nl.

Article 44 Delivery Download

44.1 The delivery of a purchased Download will in principle take place immediately after the purchase agreement has been concluded. By means of a so-called pop-up screen, the Visitor is immediately informed that the Download has been made available by the Website for retrieval by the Visitor’s computer, via an internet connection. In doing so, the Visitor must follow and agree to the rules of use indicated at that time. At the moment the Visitors indicates that his/her computer is ready to retrieve and receive the Download, the Cyndium Company makes the Download available once. For giving incorrect instructions by the Visitor, the Visitor is responsible and the Cyndium Company is not liable.

44.2 The Cyndium Company shall in no way be bound to make or supplement the supply other than as specified herein. Any (power) failure, defect or other inability to receive the Download other than due to an identifiable defect on the part of the Cyndium Company is and shall remain entirely the responsibility of the Visitor. For example, if the Visitor cancels the transport during its provision by the Cyndium Company, it will not be made available again.

44.3 The Visitor who for whatever reason has not received the Download or cannot use or play it for whatever reason may, however, contact info@Cyndium.nl for assistance, questions and/or comments. Only if the Cyndium Company can reasonably assume that the delivery of the Download has failed for a reason other than that which should be the responsibility of the Visitor, the Cyndium Company shall again make the Download available to the Visitor.

44.5 The Cyndium Company shall make all reasonable efforts to make the delivery in accordance with what the Visitor may expect. If necessary, the Cyndium Company shall assist the Visitor with any problems or queries regarding the delivery of Downloads through availability via its email address or by telephone. The Cyndium Company shall not be liable for any damage to the Visitor’s computer, consequential or delay damage, damage caused by power failures or poor connection over the Internet.

44.6 If the Visitor is in default with any payment, the Cyndium Company shall be entitled to suspend or dissolve the relevant agreement and delivery without being liable to any compensation, or it may claim fulfilment.

44.7 If the delivery of a certain product is temporarily not possible, for example due to a technical failure or otherwise and the Visitor has already paid for a certain product, the Cyndium Company shall make the delivery as soon as possible or in case the delivery has not been made after seven days, at the Visitor’s request via e-mail, return the purchase amount to the Visitor.

44.8 Technical problems may occur on the Website and at that moment (certain) files may (temporarily) not be downloadable by the Visitor. The Cyndium Company shall never be liable for any damage or delay resulting from this for the Visitor.

Article 45 Delivery of Merchandise

45.1 As soon as the Cyndium Company has received payment in full it may be obliged to deliver the purchased Product. Deliveries will only be made to an existing postal address. The Cyndium Company undertakes to the Visitor to properly package and secure the Product in such a way that it reaches the delivery address in good condition during normal transport.

45.2 The delivery of a purchased Merchandise Product will in principle take place within 14 days after the purchase agreement has been concluded and payment has been received. The Visitor will be informed immediately by e-mail that the agreement has been concluded and the Product has been paid for and will be dispatched. The Cyndium Company will always make reasonable efforts to deliver the Products within 14 days. Given the supply dependency, orders may sometimes be delivered later.

45.3 If a particular Product is out of stock, the Buyer will be notified by e-mail. Should delivery take longer than 30 days, the Visitor has the right to cancel the purchase immediately and will receive a refund.

45.4 If the delivery of a certain Merchandise Product is temporarily not possible, for example due to a technical failure or otherwise and the Visitor has already paid for a certain product, the Cyndium Company will make the delivery as soon as possible, or in case the delivery has not been made after seven days, on request – solely through the Visitor’s helpdesk, return the purchase price to the Visitor. The Cyndium Company shall never be liable for any resulting damage or delay to the Visitor.

45.5 Certain Merchandise Products are often also subject to the warranty provisions of the manufacturer of these products. The Visitor can contact the helpdesk for questions about this guarantee.

Article 46 Returning Merchandise Product

46.1 The Visitor may return Merchandise Products within seven working days of receiving the Product, including only CDs or DVDs that are still sealed. Tickets, CDs and DVDs whose seal has been broken cannot be returned. Returns may be sent to the relevant Cyndium company, quoting the order number, PO Box 1, 3640 AA Mijdrecht, the Netherlands.

46.2 After the Cyndium Company has received the return shipment, the amount will be refunded to the Visitor’s account provided that the set conditions have been met and the Visitor has given reasons for the return.

CHAPTER 5 CONDITIONS FOR SERVICES OR PRODUCTS TO BE SUPPLIED BY THIRD PARTIES

Article 47 Third party conditions and agreements

47.1 Through the Website the Visitor will in some cases be linked to the website of a third party if that party is responsible for the performance of a certain service or Product to be delivered.  Whether a link is made to a third-party website will be visible to the Visitor in the status of the ‘current page’ that the Visitor sees on the screen. It also becomes visible when the Visitor enters into any distance sales agreement with that third party.

47.2 If the Visitor proceeds to purchase a product or service from this third party, that party’s general conditions, if any, will apply to it and a purchase agreement will be concluded by the Visitor with that party. Such third party shall then be liable for the performance of any obligation to the Visitor.

47.3 Although the Cyndium Company selects all third parties involved with care, the Cyndium Company is not a party to any agreement between the Visitor and such third party. The Visitor indemnifies the Cyndium Company against any claim for costs or damages allegedly arising from an agreement with such third party. The applicable general terms and conditions of the third party are always available on the website of the third party.

Article 48 Payment of e-tickets

When a Visitor purchases an e-ticket for an Event from a Cyndium company, payment for this Product is usually handled for the Cyndium company by a third party. This third party usually also applies its own general terms and conditions in relation to the Visitor as purchaser of the admission ticket. An e-ticket will then be subject to both the general (payment) terms and conditions of the relevant third party and the sub-have general terms and conditions of the Cyndium Company.

Article 49 Travel, transport and air tickets

49.1 Via the Website, the Visitor can be offered trips for booking tickets for domestic and foreign events which are booked and arranged by the third party. When purchasing such travel, the Visitor enters into a transport agreement with this third party. Although the Cyndium Company selects such providers with care, the Cyndium Company is not a party to any agreement between the Visitor and such third party.

49.2 The Visitor shall indemnify the Cyndium Company against any claim for costs or damages allegedly arising from any agreement between such third party and the Visitor. The applicable general terms and conditions of the third party are always retrievable on the website of the third party.

Article 50 Offering exhibitors at an Event

The Visitor to an Event of a The Cyndium Company may be offered products or services at that Event by third parties/standholders, such as drinks or food, merchandise items or other products such as sunglasses or clothing or providers of fairground attractions. Although the Cyndium Company selects these exhibitors with care, the Cyndium Company is not a party to any agreement between the Visitor and such third party. The Cyndium Company organising the Event shall never be liable for any damage whatsoever resulting from the purchase or acquisition by the Visitor of a product or service, including a fairground attraction from this third party. The Visitor indemnifies the Cyndium Company against any claim for costs or damage that might arise from an agreement between the Visitor and this third party. Any applicable general terms and conditions of the third party are always retrievable from this third party.


PRIVACY POLICY

 1. General

This Privacy and Cookie Statement applies to the processing of personal data by Cyndium. and describes which personal data it processes and how these are used. Cyndium . also processes the personal data supplied by you for Cyndium . and companies affiliated with these companies (hereinafter jointly to be referred to as: Cyndium).

Cyndium offers wide-ranging Services to Users online, including via social media, which may entail the collection of personal data, such as:

– the option to purchase tickets for events;

– offer of information (including audiovisual material, such as films, television series, trailers and previews) on Cyndium websites;

– mobile apps.

The Privacy and Cookie Statement applies to any Services offered by Cyndium on the Internet and via apps.

If a User accepts this Privacy and Cookie Statement on a Cyndium platform (for example at www.cyndium.com/www.cyndium.nl), such consent also applies to multiple Cyndium platforms (cross-domain). Click here for a list of Cyndium websites that are subject to cross-domain consent.

As will be explained further below, Cyndium collects data on the Users:

 1. a) when they register for the Services for the first time (using a Cyndium Account) and when they then start using the Services;
 1. b) when they use the Services (website visit and app use) and
 1. c) in any contact between Cyndium and the User.

That information will be used (sometimes in combination with other information) to facilitate the provision and invoicing of the Services, to improve the Services, to compile a profile to tailor the Services or advertisements and other commercial communication to the User’s personal preferences, to offer support to the User, and for the other purposes described in this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium has reported the processing of personal data to the Dutch Data Protection Authority (AutoriteitPersoonsgegevens, formerly known as College beschermingpersoonsgegevens), under number M1651200.

 1. Definitions

Cyndium Account:             the personal registration, consisting of the user name/email address and password, with which the User is allowed access to the Services.

Devices:                          the devices, such as PCs, smartphones or tablets, that can be used to gain access to the Services.

Content:                          information (including audiovisual material such as trailers and previews) made available by Cyndium as part of the Services.

Services:                         the services offered by Cyndium to the Users on the Internet and via apps, whether or not for payment, via the Cyndium Account, via unregistered website visits and via app use, and only for end use subject to the Cyndium Terms of Use, such as www.cyndium.com en www.cyndium.nl.

User:                               the natural person not acting in the conduct of a profession or business who purchases Services from Cyndium.

Personal Data:                  any data concerning the User, with which the User can be traced back either directly or indirectly, including an IP address.

Privacy and Cookie Statement:  this Cyndium Privacy and Cookie Statement.

Cyndium:                          the private limited liability company Cyndium.,Herengracht 403, 1017 BP in Amsterdam

 1. How Cyndium collects information

Cyndium collects information on the Users in the following ways:

Directly from the person concerned:

for instance, when the person concerned creates a Cyndium Account, when this person registers for a special Cyndium promotion, when a User sends an email or contacts Cyndium in other ways, for example with questions on the use of the Services or when Cyndium allows Users to post their own information on websites.

As a result of the use of the Services:

Users can use their Cyndium Account to access the Services, and Cyndium can also offer the Services to persons without a Cyndium Account. Subject to the User’s consent, Cyndium may read and store the individual characteristics of the Device used for the purpose of the Services. Based on the Cyndium Account and/or the individual characteristics of the Device with which the User has access to the Services, Cyndium can log the use made by the Users of the Services, including the Content viewed by using the Cyndium Account. In so far as use is made of mobile devices, for the purpose of the Services Cyndium will be informed of the location of the Device. Prior to installing such apps on a mobile Device, the User is explicitly asked to give consent for the storage and use of the User’s location information. In addition, Cyndium uses cookies (see below) to collect data on the use of the Services.

From third parties:

If a User or other visitor to a Cyndium website uses, for example, social network functions that are integrated into our Services, Cyndium may receive certain information from the social network concerned, like Facebook, Twitter and Google+. Cyndium may also receive information from partners deployed in the Services. For example, Cyndium uses services from other parties assisting it in identifying and analysing the use of the Content and websites. One example of this is Google Analytics. This is a tool giving Cyndium insight into how Users view a Cyndium website (what do users click on and how often).

Third parties may also include partners that facilitate the payment of the Services on the User’s instructions. Examples are iDeal, PayPal,Molli or Ayden, which facilitates payment transactions between Users and Cyndium’s services and products.

 1. Cookies

Cookies are small files that can be placed from Cyndium websites on the User’s Devices. This way, Users can be easily identified during a subsequent visit without having to log in again on their Cyndium Account.

Cookies can also be used to collect information from other visitors to the Cyndium websites (who are not logged in with a Cyndium Account) on their use of the websites.

There are different types of cookies. In some instances, cookies are removed automatically when the User closes his browser, in others these cookies are stored for longer periods of time and can also be read during a next use of the Services.

To the extent Cyndium collects personal data using cookies, these are processed in accordance with the provisions of this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium places its own cookies to recognise the User during a next visit without this User having to log in again using his Cyndium Account. Cyndium can also place cookies for the purpose of making profiles. Cyndium may also place tracking cookies used by Cyndium when you, as a visitor, go on to visit third-party websites where the RTB / Programmatic Buying network/Cyndium can place advertisements. In addition, Cyndium uses third parties to analyse the use of its Content, websites, apps and the Services.

These third parties also place cookies on your Devices for Cyndium, which are used to identify how Users use the Services. Examples are Google Analytics and comScore.

Third-party cookies are placed on your Devices by third parties, and only those third parties have access to such cookies and the information collected by the cookies. Third parties that may place cookies via the Services may include advertising networks that place advertisements on the Cyndium websites. Examples of such parties are RTB / Programmatic Buying. Advertising networks generally leave what are known as tracking cookies behind on your Devices. Tracking cookies enable advertisers to follow your surfing behaviour, allowing them to show advertisements that are as relevant as possible on the websites visited by you.

Social network services such as Facebook, Twitter and Google+ can also place cookies via the Cyndium websites. This is done via the buttons of these social networks that can be offered on the Cyndium websites to promote (“like”) or to share (“tweet”) Content.

Click here for a comprehensive list of all the cookies placed from the Cyndium website.

For more information on the cookies placed by other parties from the Cyndium websites and on how and for what purpose these cookies are used, read the privacy & cookie statements of these parties on their respective websites.

Browser applications can be set up in such a way that no new cookies will be received during the next use of the Services.

The manner in which this is done differs per browser; if necessary, consult the browser’s help function.

The help function also explains how cookies placed earlier can be removed. Please note that a visitor of the website or a User who does not wish to receive any more cookies at all must change these settings in all browsers and on all Devices used.

If cookies are refused and/or removed, the User or the visitor of the Services may be blocked from using all the options of the Services.

 1. To be able to offer the Services

For example, Cyndium uses the Cyndium Account to grant access to the Services and the Content, and other information provided during registration (such as a name and date of birth) can be used to ascertain whether the User complies with the requirements set. Any contact details provided can be used to inform you about, for example, changes in the Services or scheduled maintenance (service emails).

 1. To complete payments:

Certain details requested during registration may be needed to complete the invoicing and payment process for the Services.

 1. To identify individual preferences and personalise the Services and advertisements:

Cyndium endeavours to make the Services as relevant as possible for the User. For that reason, Cyndium may modify the Content, including advertisements on websites and in apps, in line with the User’s preferences and make personal recommendations. To do so, Cyndium maintains a profile based on the use of the Services made by the User, including the Content requested by the User, to form a picture of the User’s likely interests. Based on these interests, Cyndium can then modify the Content, including advertisements on Cyndium websites and in apps, for various types of groups of customers, or procure such modification. For example, the User can be classified in a particular category based on surfing behaviour, such as “men in age category 30 to 45, married with children and interested in football”. This group will be shown other advertisements than the category “women in age category 20 to 30, single and interested in travel”.

Cyndium can also use these profiles for campaigns for online advertisers. Cyndium is and will remain the owner of such profiles and will never make such profiles available to third parties. The profiles used in this manner always relate to a group of users (for example “women in age category 20 to 30”) and therefore do not pertain to individuals.

 1. To send news letters and promotions:

Cyndium may also use contact details and other data collected to draw attention to its own promotions or offers by telephone, by post, email, text messages, push messages from apps or other appropriate direct media (promotional email), or to keep Users informed about the Services and the Content (newsletter emails).

Users may opt out of this at any time.

As regards people other than Users, Cyndium will only approach them if the person concerned requested such, for example by registering for that purpose.

 1. To improve the Services and identify general trends:

Cyndium uses the (user) data of all Users to generally analyse how the Services are used and which trends can be observed therein, in order to take better informed decisions about, for example, the further development of the Services and offer of Content. Trends of a more technical nature can also be identified for that purpose, for example the types of Devices or browsers used by Users to request Content.

 1. To combat abuse:

Cyndium also processes the information on the Users and the use of the Services to combat abuse of the Services and the Content, to prevent fraud (for example fraud involving credit cards and other means of payment), and to secure rights of others (including the parties with legal title to the Content).

 1. For market research purposes:

Cyndium may contact Users and former Users and visitors of the Services who have provided their contact details for market research purposes. Participation in such research is always voluntary. Based on this research, Cyndium may send offers to Users who participated in this research, if they first gave their permission.

Information can be used to meet laws and regulations to which Cyndium is subject, to handle disputes and to have checks and audits performed.

 1. For other reasons allowed or prescribed by law:

Cyndium can also use these profiles for campaigns for online advertisers. Cyndium is and will remain the owner of such profiles and will never make such profiles available to third parties. The profiles used in this manner always relate to a group of users (for example “women in age category 20 to 30”) and therefore do not pertain to individuals.

 1. What information does Cyndium collect on Users?

Cyndium collects and processes the following information on the Users for the purposes explained elsewhere in this Privacy and Cookie Statement:

 1. Contact details and Cyndium Account

Cyndium saves the contact details provided by Users when they register for the Cyndium Account or a promotion. The registration procedure states whether or not the information requested is obligatory.

 1. Payment details

If a payment must take place, Cyndium will have the party who arranges the payment on its behalf store information on the (manner of) invoicing and payment for the Services (for example credit card details or banking information in case of an authorisation for direct debit collection).

 1. Information posted by Users themselves:

Cyndium can offer the option to post comments on Content. Cyndium may show this information on the websites or in apps or social media tools it develops to offer or promote the Services.

 1. Information on the Content requested:

Cyndium can track which Content is requested using cookies and/or a User’s Cyndium Account.

 1. Other information on the Use of the Content and the Services:

Cyndium may also collect more general information on the use made by Users and website visitors of the Services, for example by tracking how often and from which IP address the User logs in, which browser is used to visit the websites or which type of Device is used to request the Content. Cyndium may also track whether and how the User responds to (interactive) promotions on websites (a User entering a (news) quiz, completing a questionnaire, etc.).

 1. Information on the Cyndium app or apps:

When using the Cyndium app or apps on a mobile Device, that Device’s unique identification code can be collected. Cyndium may also record the type of Device used or the version of the operating system used. In addition, how and where the app is used and where it was downloaded may be recorded.

 1. Information on email response:

When Cyndium sends emails to the Users, information can be collected on how the User responds to such emails, for example the number of times the email is opened and/or the links in them are clicked.

 1. Information in response to contact with the User:

for example when a User asks a question by email or contacts the telephone help desk.

 1. With whom does Cyndium share this information?

Within the Cyndium group:

The data collected are also processed by Cyndium B.V. . Any Cyndium companies wishing to use these data and any companies affiliated with these companies. These companies can be given access to these data in so far as this is in line with the purposes described in this Privacy and Cookie Statement.

With (other) Cyndium suppliers:

Cyndium may pass on information about Users to suppliers it uses to facilitate the Services (for example a mailing company, call centre, collection agency, market research agency or the party that is involved, on Cyndium’s instructions, in the technical realisation of a website or app).

With other Cyndium partners:

In specific cases, for the purposes described above, information must be shared with third parties that use this information independently. In addition, Cyndium may provide information to other partners selected by Cyndium for marketing purposes.

For this, Cyndium will first ask permission separately.

With the authorities and others:

In exceptional cases, Cyndium may provide data to authorities or third parties if Cyndium is required to do so based on the law or by court order, or if there are valid reasons to assume that this is necessary to prevent damage or abuse.

 1. Users’ rights with regard to their information

Any persons whose personal data are processed have certain rights under the law. Users can have insight into the information processed by Cyndium and amend it if desired at any time and without cost. Users can also object to receiving information or targeted offers from Cyndium by email, telephone, post and/or text message, or delete their data in accordance with the applicable regulations, or have such data deleted.

If the User wants to avail himself of these possibilities or has other questions about the use of his data, he can do so by contacting Cyndium via the email address info@cyndium.com  or the customer service via telephone number 0031622051585

Persons under the age of 16 (minors) may only register as a User with the permission from a parent or legal guardian.

The parent(s) or legal representative of the minor User must, in the interest of the minor User, read this Privacy and Cookie Statement and may exercise the rights of the User concerned in place of the minor User.

Cyndium advises parents or legal guardians to supervise the use of the Services made by a minor User and to make such Users aware of the use that can be made of their personal data under this Privacy and Cookie Statement.

Cyndium will at all times maintain a level of security when processing information about Users and visitors of the websites or apps that, given the latest technology, is sufficient to prevent any unauthorised access to and modification, disclosure or loss of personal data. As part of this, Cyndium concludes written agreements with suppliers it engages who process personal data on its behalf, in which appropriate obligations are imposed on said suppliers to ensure the security of these data. {The latter is a statutory obligation, but does this actually happen in practice? If not, I would remove the latter sentence for now.}

The Services may contain links to third-party websites. Cyndium is not responsible for the use of personal data by the organisations that offer these websites.

In this respect, read the privacy statement, if available, of the website concerned.

Cyndium may decide to amend this Privacy and Cookie Statement in the future. Should that be the case, Cyndium will notify Users in advance by publishing the amended Privacy and Cookie Statement. The most up-to-date and applicable version of the Privacy and Cookie Statement can be consulted on the relevant Cyndium website or app at any time.