Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN CYNDIUM (Amsterdam)

– Bij het betreden van elk Cyndium evenement geeft de bezoeker stilzwijgend akkoord met de algemene voorwaarden van Cyndium.

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel
met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking en levering van toegangsbewijzen voor de
evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een
toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze
voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs via derden tot stand is gekomen.

– Parkeer op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd, worden weggesleept.

– Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot
het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder (tenzij expliciet is vermeld dat dit niet het geval is).
Personen die willen binnen treden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar(tenzij expliciet is vermeld dat dit niet het geval is) wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de organisatie
gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Cyndium. Het
is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of
te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is Cyndium
gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de wederpartij te
verhalen.

– Bij een aankoop door de Bezoeker van een e-ticket voor een Evenement van een Cyndium vennootschap wordt de betaling voor dit Product doorgaans afgehandeld voor de Cyndium vennootschap door een derde partij. Deze derde partij hanteert doorgaans ook eigen algemene voorwaarden ten op zichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Op een e-ticket zijn dan zowel de algemene (betalings)voorwaarden van de desbetreffende derde partij als de onderhave algemene voorwaarden van de Cyndium vennootschap van toepassing. Na het kopen van een entree kaart en/of e-ticket zijn deze non-refundable.

– Cyndium behoudt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot een evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaats vindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geld tevens indien naar oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend discriminerend, beledigend of agressie-of onrust opwekkend zou
(den) kunnen zijn voor andere bezoekers. De bezoekers dienen er zodanig uit te zien dat het niet in strijd is met de aard/karakter van het evenement.

– Bij twijfel over de leeftijd kan er altijd om een legitimatie gevraagd worden. De toegang kan geweigerd worden indien de bezoeker geen legitimatie kan tonen of als de bezoeker onder de leeftijdsgrens van het evenement is.De organisatie zal in dit geval geen restitutie van het toegangsgeld verstrekken.

– Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden. Deze controle/visitatie is ingesteld
om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Aan de degene,die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

– Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzingen daarvan en de aanwijzigingen van Cyndium,de exploitanten van de plaats waar het evenement plaats vind, het ordepersoneel,de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijke verwijdering van de bezoeker van de plaats van het evenement door het ordepersoneel.

– Op ieder Cyndium evenement wordt een zero tolerance beleid gevoerd qua (hard)drugs gebruik. Dit houdt in
dat alle vormen van (hard)drugs ten strengste verboden zijn. Wanneer er bij een bezoeker (hard)drugs worden
aangetroffen, wordt de bezoeker de toegang tot het evenement ontzegd en wordt de politie ingeschakeld. In geen
geval zal de organisatie als gevolg hiervan overgaan tot restitutie van het toegangsgeld.

– Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de Cyndium evenementen:
professionele/semi-professionele foto-, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur van welke aard
dan ook, (alcoholhoudende) dranken, (soft)-drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, etenswaren, vuurwerk, (vuur-)
wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar -of in bezit te
hebben op de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor – of gedurende een evenement.
Aan degene, die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op
restitutie van het toegangsgeld.

– Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het evenementen terrein; hieronder vallen ook restanten
van voedsel en dranken.

– Registratie van de evenementen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyndium in
welke vorm dan ook,waaronder begrepen fotografen,filmen en het maken van geluids-en/of beeldopnamen,is
verboden,als ook nadruk van en/of overname uit programma(-boekje),posters en ander beeld/ drukwerk.

– Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen van de evenementen geschiedt door de
bezoekers voor eigen risico,waarbij de eventuele aansprakelijkheid van Cyndium in ieder geval steeds beperkt is
tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte
kosten,ontstaan door genoemd betreden of bijwonen,zoals bijvoorbeeld-maar niet beperkt tot-
gehoorstoornissen,gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de
bezoeker,veroorzaakt door welke oorzaak dan ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van een
andere bezoekers,handelingen van Cyndium,haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden,uitgezonderd
het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van(de leiding van) Cyndium.

– Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehoor. Oordoppen worden dan ook geadviseerd en zijn eventueel tegen een minimale vergoeding verkrijgbaar bij de muntenkassa/merchandise stand. Betreden van het evenementen terrein is dus op eigen risico.

– Cyndium is gerechtigd beeld –en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het evenement en de bezoeker daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en openbaar te (laten of doen) maken. Door de verkrijging van een toegangsbewijs voor het betreffende evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement, aanvaardt een bezoeker deze voorwaarden en verleent daarmee onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van opnamen,de bewerking,openbaarmaking en exploitatie in de ruimste zin des woords daarvan
zonder dat daar voor Cyndium enige verplichting ontstaat tot het betalen van enige vergoeding aan de bezoeker.

– Cyndium zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en of/of derden mochten ontstaan.

– Cyndium is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het
evenement,waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

– Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd na
het ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt uw klachtenrecht.

– Van belang zijn de algemene voorwaarden bekend bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer:68707657 en 68707673
– Op verzoek wordt een afschrift van deze voorwaarden toegezonden.
– De voorwaarden liggen tevens ter inzage bij de organisator.

 

HUISREGELS CYNDIUM (Amsterdam)

Minimale leeftijd en legitimatie:
-Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

– Er wordt alleen toegang verleend als de bezoeker in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.

Overlast, Alcohol & Drugs:
– Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

– Er geldt een zero tolerance beleid, personen die drugs op zak hebben kunnen dit deponeren in de daarvoor bestemde containers.

– Mocht er bij de visitatie drugs gevonden worden bij des betreffende persoon zal de toegang geweigerd worden en zal de drugs in beslag genomen worden.

– Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen.

– Het is verboden de volgende zaken mee te nemen het terrein op: Professionele/ semi professionele foto- film en andere geluids en of beeld opnameapparatuur van welke aard dan ook, (alcoholische) dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, etenswaren, vuurwerk wapens en/ of andere voorwerpen.

– Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het evenement; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken.

Steek- en vuurwapens:
– Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel ingenomen.
– Bij het aantreffen van een vuurwapen, steekwapen of vuurwerk informeren wij te allen tijde de politie; en wordt de toegang tot het evenement ontzegd..

Houding bezoeker aan de deur:
– Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
– Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Weigering gronden ten aanzien van kleding:
– De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Kledingstuk, teksten, of tekens welke aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressief gedrag opwekken worden niet toe gelaten tot het evenement.

Vernieling en Vandalisme:
– Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
– Gasten die vernieling vernieling veroorzaken van het festival terrein en/of goederen op en/of rond om het terrein zullen worden aangeklaagd voor de volledige schade en daar bij komende kosten.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten
– Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

Eigendommen bezoeker:
– U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

 

 

—————————

ALGEMENE INKOOP EN INHUUR VOORWAARDEN      

 

Van de Salvini International h.o. Cyndium BV, Hard Dance Productions BV, Energetic Dance company BV gevestigd te (1017 BP) Amsterdam aan de Herengracht 403 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50629093, 68707673 en 68707657.

 

 

Artikel 1          Toepasselijkheid

 

 

 

 

Artikel 2          Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 

 

 

Artikel 3         Verplichtingen Wederpartij

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4          Levering en acceptatie

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5         Prijs

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6         Betaling

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7          Intellectuele eigendomsrechten

 

 

 

 

 

 

Artikel 8         Geheimhouding

 

 

 

 

 

Artikel 9         Verzekeringen

 

 

 

 

 

Artikel 10        Garanties

 

 

 

 

 

 

Artikel 11        Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 

 

 

 

 

Artikel 12        Beëindiging van de Overeenkomst

 

 

  1. in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
  2. haar surséance van betaling heeft aangevraagd;
  3. haar bedrijfsactiviteiten stillegt, staakt of beëindigt;
  4. haar onderneming liquideert of haar onderneming al dan niet door een aandelenoverdracht overdraagt aan een derde;
  5. anderszins op enig moment niet in staat is behoorlijke en tijdige uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 13       Overdracht rechten en verplichtingen

 

 

 

 

Artikel 14        Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 

 

 

 

 

 

*****

© 2017 Desktop version | Created by: Klein Media